Welke ambities en doelen staan centraal?

Het PBL evalueert het beleid van de provincies: welke beleidsstrategieën passen zij toe en hoe werken die uit? PBL bekijkt in hoeverre de provinciale aanpak bijdraagt aan het behalen van de ambities voor de natuur.

Het PBL heeft in opdracht van het Rijk en de provincies een gezamenlijk evaluatiekader ontwikkeld, waarin ze hebben bepaald welke beleidsstrategieën centraal moeten staan en aan welke doelen deze getoetst moeten worden.

In de evaluatie staan drie samenhangende ambities uit het natuurbeleid centraal:

  • het verbeteren van de biodiversiteit
  • het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur
  • het versterken van de relatie tussen natuur en economie.

 

Het verbeteren van de biodiversiteit

Het verbeteren van de biodiversiteit, de verscheidenheid aan flora en fauna, is al decennialang een belangrijke ambitie van het natuurbeleid. In Europees verband zijn hiervoor concrete doelen gesteld, die staan in de Vogel– en Habitatrichtlijnen en de Kaderrichtlijn Water.

PBL kijkt in hoeverre het provinciale beleid, in wisselwerking met de Rijkskaders, bijdraagt aan het halen van deze Europese doelen voor Nederland in 2027.

Versterken van maatschappelijke betrokkenheid bij natuur

Het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij de natuur is een belangrijke nieuwe ambitie in het natuurbeleid. Het Rijk en provincies willen samen met maatschappelijke partijen de natuur in Nederland duurzaam versterken. Ze willen daarom ruimte bieden aan de relatie tussen mens en natuur. De betrokkenheid van maatschappelijke partijen en burgers bij natuur en het natuurbeleid biedt hiervoor mogelijk een kans.

Dit is een betrekkelijk nieuwe opgave. Het is nu dan ook nog te vroeg om dit beleid al te beoordelen op effectiviteit omdat veel provincies nog volop bezig zijn de ambitie om te zetten in concrete doelen en acties. Wel is het mogelijk om de eerste ervaringen in beeld te brengen denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop provincies groene burgerinitiatieven kunnen faciliteren. Wat gaat goed en wat blijkt minder goed te werken? Welke aanpak zou onder welke omstandigheden mogelijk succesvol kunnen zijn?

Versterken van de relatie tussen natuur en economie

Een belangrijke ambitie van het nieuwe natuurbeleid is het versterken van de relatie tussen natuur en economie. Het idee hierachter is dat natuur bijdraagt aan de economische ontwikkeling en dat de economische ontwikkeling ten goede komt aan de natuur.

Het is nog te vroeg om dit beleid al op zijn effectiviteit te beoordelen omdat veel provincies nog volop bezig zijn met experimenteren en het uitwerken van deze ambitie in concrete doelen en beleid. Dat kan pas na een paar jaar, als het beleid al meer is uitgevoerd. De eerste rapportage zal dan ook vooral een overzicht geven van de inspanningen van provincies. En de ervaringen en de lessen die we daaruit kunnen leren in beeld brengen.

De rapportage in 2017 en daarna

De uitvoering van het beleid in het kader van het Natuurpact verkeert in de opstartfase. Hierdoor zijn er bij de eerste evaluatierapportage in 2017 nog maar weinig resultaten van dit beleid zichtbaar. De eerste rapportage zal daarom een inschatting van de potentie van het beleid (ex-ante) bevatten, en geen beoordeling van het gevoerde beleid (ex-post) op effectiviteit en efficiëntie.

Na 2017 zal het provinciale natuurbeleid steeds meer gestalte gaan krijgen. We kunnen daarom in de evaluaties na 2017 een beter beeld geven van het effect en de resultaten van het gevoerde beleid. Worden de doelen gehaald? Is het beleid kostenefficiënt? En heeft het beleid bijgedragen aan maatschappelijke betrokkenheid en een verbinding tussen economie en natuur? Welke aanpak is het meest effectief?

Leren van de ervaringen met het natuurbeleid.