Over de Evaluatie Natuurpact

Het natuurbeleid is in de afgelopen jaren gedecentraliseerd. De invulling en uitwerking van het beleid ligt nu bij de provincies. De afspraken over deze decentralisatie staan o.a. in het ‘Natuurpact’. Het PBL is gevraagd het provinciale beleid dat voorkomt uit deze afspraken te evalueren. Hoe pakken provincies hun nieuwe taak op? En wat kunnen ze van elkaar leren? Hoe is de wisselwerking van het provinciale beleid met de geboden kaders van het Rijk? En worden de natuurdoelen bereikt?

Lerende evaluatie: leren van elkaars ervaringen

Provincies en het ministerie van EZ hebben het PBL verzocht om de afspraken uit het Natuurpact te evalueren. PBL bekijkt hoe de provincies hun natuurbeleid in samenwerking met andere overheden en maatschappelijke partners vormgeven en uitvoeren. En hoe effectief is dit beleid? Provincies en andere betrokkenen kunnen hierbij veel van elkaar leren.

PBL evalueert in interactie met de betrokken partijen, zodat zij elkaars inzichten en ervaringen kunnen benutten en de provincies en het Rijk het beleid kunnen bijsturen als dat nodig is. Dit gebeurt al tijdens de uitwerking en uitvoering van het beleid, zodat het geleerde tussentijds in de praktijk kan worden gebracht in plaats van achteraf.

Tijdens de onderzoeksactiviteiten vindt er afstemming plaats met betrokken partijen: te denken valt aan interviews over de ervaringen met het natuurbeleid en review sessies met provincies rondom de potentie van hun beleid. Ook houdt het PBL gezamenlijke leersessies, bijvoorbeeld over beleidsvernieuwingen rondom het Natuurpact, handelingsperspectieven en het evaluatiekader.

We spreken dan ook van een ‘lerende evaluatie’. Het PBL maakt hierbij gebruik van de kennis en expertise van het Athena-instituut van de VU en Alterra Wageningen UR.

Meer informatie:

> Karakteristieken van een lerende evaluatie
> Leren evalueren – interview met Saskia van Veen (VU)

Het PBL zal tot en met 2027 eens in de drie jaar over de resultaten van de evaluatie rapporteren. De eerste rapportage komt uit in januari 2017.

Doelen van natuurbeleid

Bij doelen natuurbeleid leest u meer over de ambities voor het natuurbeleid, die centraal staan in de evaluatie. Het PBL bekijkt in hoeverre het nieuwe beleid van de provincies bijdraagt aan het behalen van deze ambities.

Leren van de ervaringen met het natuurbeleid.