Nature Outlook 2010-2040

De visie van Denktank Panorama Natuur

An English translation of this vision will become available soon.

Foto denktank Panorama Natuur

De eerste natuurorganisaties in Nederland richtten zich op bescherming van de natuur die nog resteerde. Later werd natuur iets dat actief beheerd of zelfs ontwikkeld kon worden. Wij vinden dat na beschermen, beheren en ontwikkelen het Nederlandse natuurbeleid toe is aan ‘verbinden’. Verbinden met mensen, met andere sectoren en met natuur zelf.

Persoonlijke binding met de natuur

De manier waarop mensen natuur beleven en zich daarmee verbonden voelen, heeft nauwelijks prioriteit binnen het huidige natuurbeleid. En dat terwijl bijna iedereen ‘iets’ met natuur heeft. Even een frisse neus halen, hardlopen, de hond uitlaten… Juist in onze huidige samenleving waarin individualisering bloeit en tradities verdwijnen, kunnen mensen houvast vinden in de natuur. Wij vinden dat persoonlijke binding met natuur zowel uitgangspunt als doel moet zijn van natuurbeleid. Prikkel verwondering over natuur bij iedereen! Natuur- en milieueducatie is daarbij belangrijk, net als het stimuleren van natuur in ieders leefomgeving, ook in de stad.

Binding natuur met  andere sectoren

Verbinding met andere sectoren is ook hard nodig. Natuur enkel beschermen vanwege haar intrinsieke waarde maakt haar kwetsbaar bij economische tegenslag. Bovendien vergeet je daardoor de vele, ook financiële, voordelen van natuur! Zo bevordert ze onze gezondheid en welbevinden, is ze van groot belang voor onze voedselzekerheid en beschermt ze ons land tegen overstromingen. Vele sectoren kunnen daarvan profiteren, en in ruil daarvoor bijdragen aan beheer en inrichting. Allianties met agrariërs, scholen, (ouderen)zorg, recreatieondernemers, energieproducenten of kinderopvang bieden kansen voor zowel de natuur als de betrokkenen. Het bedrijfsleven profileert zich graag als groen en duurzaam: dat biedt mogelijkheden!

Natuur met natuur verbinden

Tot slot pleiten wij ervoor natuur met natuur te verbinden, zowel symbolisch als fysiek. In symbolische zin door beleidscategorieën samen te nemen tot ‘donkergroen’, ‘lichtgroen’ en ‘rood met een vleugje groen’. Het huidige natuurbeleid is namelijk verzand in een opeenstapeling van beleidscategorieën met eindeloos veel gedetailleerde doelstellingen, waardoor contact met de dagelijkse realiteit is verloren en draagvlak afbrokkelt. In fysieke zin door de filosofie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van verbonden natuurgebieden, hoog te houden. Door het realiseren van deze verbindingen kunnen wij en de generaties na ons van natuur in Nederland blijven profiteren en genieten!

Denktank Panorama natuur: Willem van der Bilt,  Suzanne Klaassen,  Marjolein Kloek, Gerard van Looyengoed, Judith Santegoeds, Renske TerHürne, Marian Visscher, Tineke Vos

Lees meer

The Nature Outlook is a statutory product of the PBL Netherlands Environmental Assessment Agency with cooperation from Wageningen UR.