Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Handelingsopties biodiversiteit

Knelpunten en beleidstekorten in het natuur- en biodiversiteitbeleid treden mede op omdat natuur en biodiversiteit niet los staan van andere beleidsvelden en gebruiksfuncties. Om biodiversiteitdoelen te bereiken zijn daarom combinaties van maatregelen nodig die rekening houden met een complex krachtenveld. Zo’n krachtenveld wordt bepaald door ruimtelijke relaties, productieketenrelaties, tijdafhankelijkheden en relaties tussen mensen en organisaties met elk hun eigen belangen.

Sturen op kwantiteit en kwaliteit in de Ecologische Hoofdstructuur

Om de omvang, de samenhang en de natuurkwaliteit van de Ecologische Hoofdstructuur te verbeteren kan het beleid scherper sturen op verbinden en vergroten van bestaande natuur bij de aankoop van gronden voor nieuwe natuur. Om percelen te verwerven op de ecologisch meest optimale plek zou gekozen kunnen worden voor instrumenten als volledige natuurcompensatie of zelfs onteigening van gronden. Ook liggen er mogelijkheden voor zijn verbeteren van de milieukwaliteit, koppelen van centrale én lokale kennis en het benutten van gebiedprocessen.

Handelingsopties : Verduurzamen Nederlandse productie

Biodiversiteitsdoelen concurreren in Nederland vaak met andere gebruiksdoelen. Door dat andere gebruik duurzamer te maken kan een synergie bereikt worden. Zo kan zuiniger omgegaan worden met grond en water en kunnen we leren van de duurzame bosbouw. Agrarisch natuurbeheer, toepassen van biologische maatregelen, groen-blauwe dooradering, randenbeheer en bevorderen van agrobiodiversiteit zijn maatregelen die al worden toegepast.

Verduurzamen handelsketens vraagt meer dan certificeren

Duurzaam gebruik van biodiversiteit in het buitenland vergt samenhang tussen certificering van handelsketens, een ecoregionale benadering die bescherming van natuurgebieden en de lokale economie combineert en het voorkomen van negatieve effecten van biodiversiteitbescherming op de bevolking, zoals armoede.