Balans van de Leefomgeving

Doelstellingen voor afvalproductie en afvalverwerking waarschijnlijk haalbaar

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

Het doel van het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 is dat in 2015 minimaal 85% van alle afval nuttig wordt toegepast. De trendmatige ontwikkelingen in de afvalproductie en -verwerking lijken er voorzichtig op te duiden dat dit doel (en de meeste andere doelen) van het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 zullen worden gehaald. Het bewaken van de voortgang is echter vereist.

Overzicht van de nuttige toepassing van afval, per doelgroep.

Overzicht van de nuttige toepassing van afval, per doelgroep.

Het doel voor nuttige toepassing van afval wordt waarschijnlijk gehaald

Het doel voor nuttige toepassing van afval wordt waarschijnlijk gehaald. Daarbij moet worden aangetekend dat de toename sterk afvlakt en dat de doelgroepen Consumenten en HDO (handel, diensten en overheid) achterblijven bij de andere doelgroepen. Het aandeel nuttige toepassing van afval is tussen 1985 en nu aanzienlijk toegenomen. Waar in 1985 nog slechts 50% van de totale afvalproductie nuttig werd toegepast, is dit percentage inmiddels toegenomen tot 83%. De doelstelling van het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) is een toename tot minstens 85% in 2015.

Nuttige toepassing van afval in grote steden blijft achter

Het afval van de doelgroep Consumenten en de HDO-sector (handel diensten en overheid) wordt nu voor ongeveer 50% nuttig toegepast. Die blijven dus duidelijk achter bij de doelgroepen Industrie en Bouw die tussen de 90% en meer dan 95% van het geproduceerde afval nuttig toepassen. De doelgroep Consumenten voldoet vooral in de grote steden niet aan de doelstellingen. Slecht 21% van het consumentenafval wordt in grote steden nuttig toegepast, terwijl het landelijk gemiddelde iets meer dan 50% bedraagt. LAP2 schrijft een stabilisatie van het huidige niveau voor aan de doelgroepen die al 90% of meer nuttige toepassing halen. Voor Consumenten en de HDO-sector dient het aandeel in 2015 te worden verhoogd tot 60%.

Doel voor storten van brandbaar afval wordt waarschijnlijk gehaald

In het LAP2 is ook een doelstelling geformuleerd om het storten van brandbaar afval te reduceren tot 0 Mton in 2012. In 2009 is nog ongeveer 600 miljoen kilo brandbaar afval in Nederland gestort. Als nieuwe verbrandingscapaciteit beschikbaar komt, wordt dit doel waarschijnlijk gehaald.

Hergebruik kunststof verpakkingsafval moet worden verdubbeld

Het kabinet heeft nieuwe doelstellingen geformuleerd voor de recycling van kunststofverpakkingen. In 2012 moet 42% van al het kunststof verpakkingsafval worden hergebruikt; in 2010 moet dat 38% zijn. Nu is dat nog 20%. Het ministerie van VROM, verpakkingsbedrijven en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afspraken gemaakt om dit doel te bereiken. Daarbij zijn verantwoordelijkheden vastgelegd en is afgesproken om voortaan kunststof verpakkingsafval apart in te zamelen, net als papier en glas. Het is op dit moment niet duidelijk of de gescheiden inzameling snel genoeg van de grond komt en of er voldoende afzetkanalen zijn voor hergebruik van de ingezamelde kunststof. Uit de eerste sorteeranalyses van het huishoudelijk restafval in 2010 blijkt wel dat het aandeel kunststof met enige procentpunten gaat dalen, ofwel dat gemeenten duidelijk meer kunststofafval gescheiden inzamelen bij burgers.

Aanpak van zwerfafval krijgt impuls

Het meeste zwerfafval komt voor op parkeerplaatsen langs snelwegen, stations en bij bushalten. In 2009 zijn woonwijken en de gebieden nabij winkels in vooral de kleinere steden en dorpen het minst vervuild met zwerfafval. Gemiddeld genomen liggen daar 1 tot 3 stuks zwerfafval per 100 m2. De vuilste plekken in Nederland zijn parkeer- en recreatieplaatsen langs snelwegen, waar gemiddeld 4 tot 10 stuks zwerfafval per 100 m2 liggen. Omdat miljoenen Nederlanders zich storen aan zwerfafval op straat, hebben het ministerie van VROM, de VNG en VNO-NCW in 2007 de handen ineen geslagen om een ambitieus programma voor het verminderen ervan op te zetten. Dit Impulsprogramma Zwerfafval heeft tussen 2007 en 2009 bijgedragen aan een schoner Nederland. Omdat er echter nog steeds in bepaalde gebieden verbetering mogelijk zijn, hebben de partijen een nieuw driejarig programma opgestart voor de periode 2010 – 2012: Focusprogramma Zwerfafval. Het doel van het programma is nog steeds het schoner maken en later ervaren van Nederland. Het accent ligt echter nu meer op de gebieden die sterker vervuilen/vervuild zijn.

Afvalbeleid

Begin 2009 is het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP2) vastgesteld. Hierin is een groot aantal kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen opgenomen voor de jaren 2012, 2015 en 2021. Naast diverse doelstellingen rond de omvang van de afvalproductie en de verwerking ervan, omvat het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 doelen en bijbehorende acties om de milieudruk van het afvalbeheer te beperken. Voor zeven prioritaire stromen is een richtinggevende doelstelling geformuleerd: het reduceren van de milieudruk met minimaal 20%.

Naam van het gegeven

Afval 2015

Omschrijving

Nuttige toepassing van afval, totaal en per doelgroep

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving

Basistabel

Data afkomstig van AgentschapNL. Overgenomen uit het Compendium voor de Leefomgeving (zie referenties)

Geografisch verdeling

Nederland