Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Bundeling en verdichting verstedelijking

Bundeling en verdichting van wonen gaat beter; toekomst onzeker

De afgelopen jaren zijn de rijksdoelen voor bundeling en verdichting van wonen steeds meer binnen bereik gekomen, vooral in gebieden waar de koopkrachtige vraag naar woningen groot is zoals het noordelijke deel van de Randstad. Weliswaar is de bevolkingsdichtheid in vrijwel alle steden de afgelopen jaren afgenomen, maar dankzij bundeling en verdichting is dit minder snel gegaan. Bovendien is hierdoor het draagvlak voor stedelijke voorzieningen niet verder teruggelopen. Ook de komende jaren blijft verdere bundeling en verdichting mogelijk, zij het onzeker; veel zal daarbij afhangen van de regionale ontwikkelingen in en het overheidsbeleid voor de woningmarkt.

Verdichtingsdoel werken niet gehaald

De doelen voor bundelen en verdichten van werklocaties zijn de afgelopen jaren niet gehaald. Meer dan 75% van de banengroei kwam tussen 2002 en 2008 terecht buiten bestaand bebouwd gebied, terwijl het rijk van een maximum van 60% uitgaat. Vooral de verwachting dat nieuwe werklocaties buiten bestaand bebouwd gebied betere mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van de bedrijvigheid én de concurrentie met woningbouw spelen hierbij een rol. Als de rijksoverheid wil vasthouden aan de verdichtingsdoelen voor werken, moet zij komen tot een andere afweging bij herbestemming van binnenstedelijke locaties.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten van de beleidsevaluatie voor bundeling en verdichting van verstedelijking.

Bundelen, intensiveren en vernieuwen van wonen

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Bundelingspercentage woningbouw
 • Balans 2010 Huidig beleid
Percentage blijft vrijwel gelijk tussen 2000 en 2008lees meer
Aandeel toename woningvoorraad binnen bebouwd gebied 2000
 • Balans 2010 Huidig beleid
Percentage blijft vrijwel gelijk tussen 2000 en 2008lees meer
Woningbouw nabij openbaar vervoer
 • Balans 2010 Huidig beleid
Geen toename bevolkingsdichtheid en vergroting draagvlak openbaar vervoerlees meer
Woningbouw aansluitend op snelwegen
 • Balans 2010 Huidig beleid
Meer bouwen voor hoge en middeninkomens in steden
 • Balans 2010 Huidig beleid
Aandeel in de stad toegenomen in vergelijk met ommelandlees meer
Beschikbaarheid woningen
 • Balans 2010 Huidig beleid
Vrijwel overal voldoende plancapaciteit maar grote onzekerheid woningmarktlees meer
Herstructurering stedelijk gebied
 • Balans 2010 Huidig beleid
Een duidelijke kwantitatieve doelstelling ontbreektlees meer

Bundelen, intensiveren en vernieuwen van werken

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Bundelingspercentage arbeidsplaatsen
 • Balans 2010 Huidig beleid
Bundeling en verdichtingsdoelen van werken zijn de afgelopen jaren niet gehaaldlees meer
Aandeel toename arbeidsplaatsen binnen bebouwd gebied 2000
 • Balans 2010 Huidig beleid
Het aantal arbeidsplaatsen nam veel minder sterk toe in bestaand stedelijk gebied dan beleid beoogtlees meer
Groei arbeidsplaatsen nabij openbaar vervoer
 • Balans 2010 Huidig beleid
Er zijn minder banen in nabijheid van trein en regionaal openbaar vervoer terechtgekomenlees meer
Groei arbeidsplaatsen aansluitend op snelwegen
 • Balans 2010 Huidig beleid
Het percentage arbeidsplaatsen dat goed bereikbaar was vanaf autosnelwegen nam met 3% toelees meer
Beleidsdossier werklocaties
 • Balans 2010 Huidig beleid
Ruime uitgifte werklocaties past binnen plafond nieuwe beleidlees meer
Herstructurering verouderde bedrijventerreinen (inclusief haven- en industriegebied)
 • Balans 2010 Huidig beleid
Nieuwe aanpak is te kort geleden in gang gezet om beleidseffecten te kunnen metenlees meer
Detailhandelstructuur winkelcentra en binnensteden
 • Balans 2010 Huidig beleid
Deze ontwikkelingen in de detailhandel zijn in lijn met het rijksbeleidlees meer
Dichtheid wonen, werken en detailhandel stadcentra en sleutelprojecten
 • Balans 2010 Huidig beleid
Functiemenging wonen, werken en detailhandel stadcentra en sleutelprojecten
 • Balans 2010 Huidig beleid
In sleutelprojecten afname detailhandellees meer