Balans van de Leefomgeving

Acceptabele reistijd en betrouwbaarheid hoofdwegennet in de spits, 2000 – 2008

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

Door de toenemende congestie op het hoofdwegennet neemt het aandeel trajecten met een acceptabele reistijd en de betrouwbaarheid van de reistijd op het hoofdwegennet sinds 2002 af.

 Trajecten met een acceptabele reistijd en betrouwbaarheid van reistijd op het hoofdwegennet in de spits

Trajecten met een acceptabele reistijd en betrouwbaarheid van reistijd op het hoofdwegennet in de spits

Aandeel trajecten met acceptabele reistijd neemt af

Een acceptabele gemiddelde reistijd op snelwegen tussen steden in de spits is maximaal anderhalf keer de gemiddelde reistijd buiten de spits. Op snelwegen rond steden, en op niet-autosnelwegen die onderdeel zijn van het hoofdwegennet, is een acceptabele gemiddelde reistijd in de spits maximaal twee keer de gemiddelde reistijd buiten de spits.
Door de toenemende congestie op het hoofdwegennet neemt het aandeel trajecten met een acceptabele reistijd af. De streefwaarde van beleid, zoals die is gedefinieerd in de Nota Mobiliteit 2005, is dat deze acceptabele reistijden worden bereikt op alle onderscheiden trajecten in de spits (100%). Zoals de figuur laat zien lag de realisatie in 2000 al ver onder deze streefwaarde, en is het aantal trajecten dat voldoet aan een acceptabele reistijd sindsdien verder gedaald naar 80% in 2008.

Reistijd steeds minder betrouwbaar

Betrouwbaarheid wordt gemeten als het aandeel verplaatsingen op het hoofdwegennet in de spits met een reistijd die niet langer of korter is dan de verwachte reistijd. Voor verplaatsingen tot 50 km is dit maximaal 10 minuten langer of korter dan de verwachte reistijd, bij langere afstanden is de norm maximaal 20% langer of korter dan de verwachte reistijd. De verwachte reistijd is de mediaan van reistijden in de spits op het hoofdwegennet. Deze indicator is dus gecorrigeerd voor veranderingen in gemiddelde reistijd.
De betrouwbaarheid van de reistijd op het hoofdwegennet in de spits neemt sinds 2002 langzaam af. De streefwaarde voor betrouwbaarheid in de Nota Mobiliteit 2005 is dat 95% van de verplaatsingen voldoet aan de betrouwbaarheidsnorm. Zoals de figuur laat zien lag de betrouwbaarheid in 2000 al iets onder deze streefwaarde, en heeft toenemende congestie op het hoofdwegennet vanaf 2002 geleid tot een verdere daling. Deze daling heeft zich echter niet voortgezet in 2008 ten opzichte van 2007, wat overeenkomt met de lichte daling in gemiddelde reistijd in de spits in 2008.

Relevante doelstellingen Nota Ruimte

Uitvoeringsdoelstellingen:

  • basiskwaliteit voor de gehele hoofdinfrastructuur

Operationele doelstellingen:

  • verbetering van de bereikbaarheid

Algemene doelstellingen:

  • Versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; krachtige steden; vitaal platteland; borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden

Referenties

Naam van het gegeven

Trajecten met een acceptabele reistijd en betrouwbaarheid hoofdwegennet in de spits

Omschrijving

Een acceptabele reistijd op snelwegen tussen steden in de spits is gedefinieerd als maximaal anderhalf keer de gemiddelde reistijd op snelwegen tussen steden buiten de spits. Een acceptabele reistijd op snelwegen rond steden, en op niet-autosnelwegen die onderdeel zijn van het hoofdwegennet, is gedefinieerd als maximaal twee keer de gemiddelde reistijd buiten de spits.Betrouwbaarheid betreft het aandeel voertuigkilometers op het hoofdwegennet in de spits met een reistijd die niet langer of korter is dan verwacht op een bepaald tijdstip. Voor verplaatsingen tot 50 km is dit maximaal 10 minuten langer of korter dan de verwachte reistijd voor de periode. Bij langere afstanden is de norm maximaal 20% langer of korter dan de verwachte reistijd voor de periode. De verwachte reistijd is gelijk aan de mediaan van reistijden in de spits op het hoofdwegennet. Deze indicator is dus gecorrigeerd voor veranderingen in gemiddelde reistijd.

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Berekeningswijze

De dienst Verkeer en Scheepvaart heeft met behulp van meetlussen voor 106 snelwegtrajecten in de Randstad, Zuid en Oost Nederland de variatie in de reistijden bepaald, en nagegaan welk deel van de voertuigkilometers een grotere afwijking van de reistijd dan acceptabel had. De meetlussen dekken niet het complete hoofdwegennet af. In delen van Oost Nederland, in Noord Nederland en in Zeeland zijn geen meetgegevens beschikbaar. Deze trajecten zijn in de analyse daarom niet meegenomen. De indicator is overgenomen uit de Nationale Mobiliteitsmonitor. Voor deze meting zijn helaas geen regionale data over de ontwikkeling van de betrouwbaarheid via Verkeer en Waterstaat verkregen. Daarom was het niet meer mogelijk de indicator te differentiëren naar landsdelen.

Geografisch verdeling

Nederland totaal

Achtergrondliteratuur

Nationale Mobiliteitsmonitor (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007)