Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Aantal knelpunten langs rijkswegen neemt af, doelbereik in 2020 nog onzeker

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

Het aantal woningen dat te kampen heeft met een geluidbelasting hoger dan 65 dB(A) is licht afgenomen. Dat komt doordat de geluidmaatregelen het effect van de toename van het verkeer hebben gecompenseerd. Als het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd, kan het aantal knelpunten in 2020 met circa 90% afnemen.

Door de aanleg van stillere wegdekken en het plaatsen van geluidschermen is het aantal knelpunten langs rijkswegen afgenomen.

Door de aanleg van stillere wegdekken en het plaatsen van geluidschermen is het aantal knelpunten langs rijkswegen afgenomen.

Het aantal knelpunten is sinds 1987 afgenomen door de aanleg van ZOAB en geluidschermen

Het aantal knelpunten is in de periode tussen 1987 en 2004 licht afgenomen, ondanks een flinke groei van het verkeer in die periode. Dit komt door maatregelen zoals de aanleg van Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) en geluidschermen.

Het doelbereik van vastgesteld beleid is onduidelijk

Het doelbereik van het vastgestelde beleid is niet bepaald. Maatregelen worden getroffen op basis van de Wet geluidhinder (inclusief de bestaande saneringsregeling) en een Regeling Doelmatigheidscriterium. De bestaande saneringsregeling is speciaal gericht op woningen die in 1987 een hoge geluidbelasting hadden.

Voorgenomen beleid voor geluidknelpunten

Zoals al aangekondigd in de Toekomstagenda Milieu, de Nota Ruimte (VROM,2006a en b) en de Nota Moblititeit (VenW 2006) worden de knelpunten boven de 65 dB(A) bij rijkswegen aangepakt in de periode tussen 2010 en 2020, afhankelijk van de beschikbare financiële middelen en autonome verkeers- en vervoersontwikkelingen. VROM heeft het voornemen om de bestaande saneringsregeling uit te breiden. Dit wordt uitgevoerd op het moment dat geluidproductieplafonds voor rijkswegen en spoorwegen in de regelgeving worden geïntroduceerd.

Met voorgenomen beleid kan de geluidbelasting op veel knelpunten afnemen

Bij het wetsvoorstel voor invoering van geluidproductieplafonds bij rijkswegen en spoorwegen is aangekondigd dat deze worden ingevoerd in combinatie met een aanpassing in de saneringsregeling, waardoor meer woningen in aanmerking komen voor sanering.

Het PBL heeft berekend dat op basis van de voorgenomen uitbreiding van de saneringsregeling het aantal knelpunten langs snelwegen met ongeveer 90% zal afnemen (PBL 2009). Hierbij speelt de verdere aanleg van ZOAB een belangrijke rol.

Ontwikkeling knelpunten langs autosnelwegen

Ontwikkeling knelpunten langs autosnelwegen

Referenties

  • Beek, A.J. van en A.G.M. Dassen (2009). Herziening regelgeving verkeersgeluid snelwegen – een ex-ante-evaluatie. Publicatienummer 500130001, Planbureau voor de Leefomgeving.
  • VenW (2006). Nota mobiliteit. Den Haag: Ministeries van VenW en VROM.
  • VROM (2006a). Toekomstagenda Milieu. Den Haag: Ministerie van VROM.
  • VROM (2006b). Nota Ruimte, Ruimte voor ontwikkeling. Den Haag: Ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ.
  • VROM (2009). Regeling doelmatigheidscriterium. Den Haag: Ministeries van VROM en VenW.

Relevante informatie

Naam van het gegeven

Knelpunten langs rijkswegen

Omschrijving

Woningen met geluidbelasting hoger dan 65 dB Lden

Verantwoordelijk instituut

PBL

Berekeningswijze

EMPARA

Basistabel

Verkeers- en weggegevens Rijkswaterstaat

Andere variabelen

ACN

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks, afhankelijk van gegevenslevering

Opmerking

In de figuur zijn de effecten van de afzonderlijke geluidmaatregelen (stiller wegdek ZOAB, geluidschermen) schematisch weergegeven met hun relatieve aandeel op het totaaleffect van alle getroffen maatregelen tezamen. Hierdoor wordt visueel weergegeven hoe sterk het effect van een type maatregel is op deze indicator in vergelijking met de andere maatregelen. Op deze manier zijn de effecten van verschillende typen maatregelen op vergelijkende wijze in beeld gebracht. Hiermee wijkt de grafiek af van een “afpelplaatje” waarin het effect van maatregelen in een bepaalde volgorde zou worden beschouwd. Deze keuze is gemaakt vanwege de aard van de indicator. Voor deze indicator geldt namelijk in zeer sterke mate dat het totaaleffect van alle maatregelen tezamen kleiner is dan de som van de effecten als de maatregelen afzonderlijk worden beschouwd. Elk (opgeheven) knelpunt telt immers maar één keer mee. Een verdere verlaging van de geluidbelasting onder 70 dB(A) door een eventuele tweede maatregel op een lokatie komt in deze indicator niet meer tot uitdrukking. Als hiermee geen rekening zou worden gehouden dan zou de volgorde van maatregelen in een afpelplaatje meer van invloed zijn op de grafiek dan de verschillen in de afzonderlijke bepaalde effecten van maatregelen. Om deze vertekening te vermijden is gekozen voor een schematische weergave van de verhouding van de afzonderlijk bepaalde effecten als aandeel van het totaaleffect van alle maatregelen tezamen. Maatregelen die in beeld zijn gebracht komen vanuit verschillend beleid voort. Geluidmaatregelen worden namelijk niet alleen getroffen om knelpunten aan te pakken.