Balans van de Leefomgeving

Milieubelasting Schiphol afgenomen door crisis en maatregelen

De geluidbelasting rond Schiphol was in 2009 lager dan in 2008. De gemiddelde geluidproductie van de vliegtuigen nam af en als gevolg van de crisis waren er 10% minder vluchten. Vooral door het stiller worden van de vloot lag het aantal gehinderden en slaapverstoorden in 2009 circa 10% lager dan in 2008. De maximaal toegestane geluidbelasting op de handhavingspunten rond Schiphol is in 2009 niet overschreden.

De grenswaarden voor de totale belasting door geluid en het totale veiligheidsrisico (resp. Totaal Volume Geluid, TVG en Totaal Risico Gewicht, TRG) zijn tot op heden in geen enkel jaar overschreden.

Nieuw normen- en handhavingsstelsel

Uit de evaluatie van het Schipholbeleid blijkt dat de voorziene groeiruimte voor Schiphol niet benut kan worden vanwege het huidige normen- en handhavingsstelsel (Kabinetsstandpunt Schiphol). Het kabinet wil daarom een nieuw stelsel, waarmee de voorziene groeiruimte voor Schiphol gerealiseerd kan worden, bij een bescherming van de omgeving die minimaal gelijkwaardig is aan die van de eerste Luchthavenbesluiten voor Schiphol (Staatsblad 2002a en b). Aan de zogenoemde ‘Alderstafel’ is door de betrokken partijen onder voorzitterschap van voormalig VROM-minister Alders een een voorstel voor een flexibeler normen- en handhavingsstelsel ontwikkeld. Overeengekomen is om de huidige handhavingspunten en vaste geluidcontouren te vervangen door een stelsel dat is gebaseerd op afspraken over hoe en wanneer vliegtuigen starten en landen. Het nieuwe stelsel zal tijdens een experimenteerperiode van twee jaar getoetst worden.

Regionale luchthavens

Op 1 november 2009 is de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) (Staatsblad 2009) van kracht geworden. Op grond van deze regelgeving vallen alleen de luchthavens van nationale betekenis nog onder het gezag van het Rijk, de andere luchthavens vallen sinds die datum onder het gezag van de provincies. Ook externe veiligheid rondom de regionale luchthavens wordt in de regelgeving opgenomen. Er geldt een overgangsperiode van maximaal vijf jaar, waarin voor iedere luchthaven een luchthavenbesluit moet zijn opgesteld.

Internationale ontwikkelingen

De internationale afhandeling van het vliegverkeer ondervindt in toenemende mate beperking door de indeling van het Europese luchtruim in 27 ‘luchtblokken’ op basis van landsgrenzen. Zo geldt bijvoorbeeld voor continu dalende glijvluchten dat de afstanden vanaf de landsgrenzen te klein zijn om deze met de gewenste veiligheid en intensiteit te kunnen uitvoeren. Om hier verbetering in te krijgen heeft de Europese Commissie in maart 2009 besloten dat het Europese luchtruim in 2012 uit negen FABs (Functionele Airspace Blocks) moet gaan bestaan. De vliegtijden zullen hierdoor afnemen en verwacht wordt dat vliegtuigen daardoor circa 10% minder CO2 zullen uitstoten. Verdergaande internationale afspraken en Europese afstemming van luchtverkeersmanagement moeten er uiteindelijk toe leiden dat er ook overdag continu dalende glijvluchten mogelijk zijn. Dit zal bijdragen aan verdere reductie van brandstofgebruik, CO2-uitstoot en geluidbelasting.

Referenties

  • Dassen, A.G.M. en H.S.M.A. Diederen (2006). Opties voor Schipholbeleid – Balans tussen binnen- en buitengebied. Publicatienummer 500133002a. Bilthoven: Milieu- en Natuurplanbureau.
  • Kabinetsstandpunt Schiphol, beleidsnota ministerie van Verkeer en Waterstaat, 26 april 2006.
  • MNP (2005). Evaluatie Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens. Briefrapport nr. 500047002, mei 2005, Bilthoven: Milieu- en Natuurplanbureau.
  • Staatsblad (2002a). Besluit van 26 november 2002 tot vaststelling van een luchthavenindelingbesluit voor de luchthaven Schiphol (Luchthavenindelingbesluit Schiphol). Staatsblad, jaargang 2002, nr. 591, 17 december 2002.
  • Staatsblad (2002b). Besluit van 26 november 2002 tot vaststelling van een luchthavenverkeerbesluit voor de luchthaven Schiphol (Luchthavenverkeerbesluit Schiphol). Staatsblad, jaargang 2002, nr. 592, 17 december 2002.
  • Staatsblad (2009). Besluit van 14 oktober 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van bepalingen van de Wet van 18 december 2008, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens), van inwerkingtreding van het Besluit burgerluchthavens, van inwerkingtreding van het Besluit militaire luchthavens en van inwerkingtreding van bepalingen van het Besluit van 31 augustus 2009 tot aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan wijzigingen van de Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens). Staatsblad, jaargang 2009, nr. 438, 30 oktober 2009.
  • www.alderstafel.nl