Balans van de Leefomgeving

Geluid regionale luchthavens

Nederland telt zestien regionale luchthavens. Vier daarvan hebben de status ‘van nationale betekenis’. Deze luchthavens, Groningen, Lelystad, Rotterdam en Maastricht, zijn economisch van belang voor heel Nederland. Indien de luchthaven Twente een doorstart maakt als burgerluchthaven, krijgt deze ook de status van nationale betekenis. De militaire luchthavens Eindhoven en De Kooij (Den Helder) worden ook gebruikt door de burgerluchtvaart. Naast deze luchthavens zijn er nog tientallen velden voor kleine burgerluchtvaart, zoals terreinen voor ultralichte vliegtuigen, helikopterluchthavens en zweefvliegterreinen. In het gebruiksjaar 2009 zijn op de regionale velden geen geluidcontouren overschreden.

Kort na het inwerking treden van de Regeling Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens moet het bevoegd gezag voor iedere regionale luchthaven een overgangsbesluit opstellen. Daarin wordt de milieugebruiksruimte van de luchthaven één op één overgenomen uit de huidige regelgeving. Het overgangsbesluit geldt tot uiterlijk 1 november 2014. Gedurende die periode heeft het bevoegd gezag de tijd om voor iedere luchthaven een luchthavenbesluit op te stellen. In het luchthavenbesluit wordt de milieugebruiksruimte omgezet naar nieuwe normering voor geluid, zoals bijvoorbeeld omzetting van de huidige geluidsmaten Ke en Bkl naar Lden en de instelling van handhavingspunten voor bewaking van de geluidbelasting. De geluidcontouren kunnen door de nieuwe geluidsmaten iets wijzigen. In het luchthavenbesluit wordt ook de externe veiligheid rond de luchthaven geregeld. In de huidige situatie en gedurende de overgangsregeling geldt daarvoor het interim externe veiligheidsbeleid voor regionale luchthavens, dat sinds november 2005 van kracht is (restrictief ruimtelijk beleid voor nieuwe situaties binnen de 10-6 risicocontour).

Provincies krijgen de bevoegdheid om te besluiten over de milieuruimte van een luchthaven en de ruimtelijke implicaties daarvan binnen randvoorwaarden van het Rijk voor geluidbelasting en externe veiligheid. Voor veel luchthavens geldt provincies aanvullende beperkingen zullen moeten opnemen in een luchthavenbesluit, willen ze voorkomen dat de geluidhinder en externe veiligheidsrisico’s in de toekomst toenemen. (MNP, 2005).

Referenties

  • Dassen, A.G.M. en H.S.M.A. Diederen (2006). Opties voor Schipholbeleid – Balans tussen binnen- en buitengebied. Publicatienummer 500133002a2006. Bilthoven: Milieu- en Natuurplanbureau.
  • Kabinetsstandpunt Schiphol, beleidsnota ministerie van Verkeer en Waterstaat, 26 april 2006.
  • MNP (2005). Evaluatie Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens. Briefrapport nr. 500047002, mei 2005, Bilthoven: Milieu- en Natuurplanbureau.
  • Staatsblad (2002a). Besluit van 26 november 2002 tot vaststelling van een luchthavenindelingbesluit voor de luchthaven Schiphol (Luchthavenindelingbesluit Schiphol). Staatsblad, jaargang 2002, nr. 591, 17 december 2002.
  • Staatsblad (2002b). Besluit van 26 november 2002 tot vaststelling van een luchthavenverkeerbesluit voor de luchthaven Schiphol (Luchthavenverkeerbesluit Schiphol). Staatsblad, jaargang 2002, nr. 592, 17 december 2002.
  • Staatsblad (2009). Besluit van 14 oktober 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van bepalingen van de Wet van 18 december 2008, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens), van inwerkingtreding van het Besluit burgerluchthavens, van inwerkingtreding van het Besluit militaire luchthavens en van inwerkingtreding van bepalingen van het Besluit van 31 augustus 2009 tot aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan wijzigingen van de Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens). Staatsblad, jaargang 2009, nr. 438, 30 oktober 2009.
  • Tafel van Alders: www.alderstafel.nl