Balans van de Leefomgeving

Geen overschrijdingen geluid bij handhavingspunten Schiphol in 2009

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

De geluidbelasting rond Schiphol was in 2009 lager dan in 2008. De gemiddelde geluidproductie van de vliegtuigen nam af en als gevolg van de crisis waren er 10% minder vluchten. Vooral door het stiller worden van de vloot lag het aantal gehinderden en slaapverstoorden in 2009 circa 10% lager dan in 2008. De maximaal toegestane geluidbelasting op de handhavingspunten rond Schiphol is in 2009 niet overschreden.

Overschrijdingen van handhavingspunten bij Schiphol (IVW)

Overschrijdingen van handhavingspunten bij Schiphol (IVW)
Vliegbewegingen Schiphol, voor de 24-uurperiode en voor de nachtperiode

Vliegbewegingen Schiphol, voor de 24-uurperiode en voor de nachtperiode
Ontwikkeling Totaal Volume Geluid, voor de 24-uurperiode en voor de nachtperiode

Ontwikkeling Totaal Volume Geluid, voor de 24-uurperiode en voor de nachtperiode

Het normen- en handhavingsstelsel voor het geluid rond Schiphol is erg gevoelig voor een aantal factoren. Naast het aantal vliegbewegingen zijn dit bijvoorbeeld de weersomstandigheden gedurende een jaar en de samenstelling van de vloot. Door het relatief lage aantal vliegbewegingen in 2009 is het huidige beleid voldoende om de geluidbelasting binnen de afgesproken doelen te houden, maar in de afgelopen jaren is gebleken dat door die gevoeligheid ook bij minder dan 480.000 vliegbewegingen overschrijding kan plaatsvinden. (In de Alders afspraken (Alders, 2008) voor de korte termijn is een maximale groei tot 480.000 vliegbewegingen in 2010 genoemd.) Het huidige beleid is onvoldoende robuust om bij de afgesproken maximale groei van de luchtvaart in alle gevallen normoverschrijding te voorkomen. Het kabinet heeft dit onderkend en heeft de ontwikkeling van nieuw beleid ingezet.

Norm gehaald door stillere vliegtuigen en minder vliegbewegingen in 2009

Het totaal aantal vliegbewegingen op Schiphol was in 2009 met ca. 400.000 ruim 8% lager dan in 2008 en ruim 10% lager dan in het topjaar 2007. Het aantal nachtvluchten lag in 2009 6% lager dan in 2008. De continue toename van het aantal nachtvluchten sinds 2004 is daardoor in 2009 onderbroken. Vooral door een iets stillere vloot, maar ook door de daling van het aantal vliegbewegingen, is op geen enkel handhavingspunt de maximale geluidbelasting overschreden. Dit geldt zowel voor de handhavingspunten voor het etmaal als voor de nachtperiode. In september en oktober 2009 heeft Schiphol Airport de Kaagbaan tijdelijk ontzien om overschrijding op handhavingspunt 33 (bij Leimuiden) te voorkomen. De indicatoren voor het totale geluidvolume voor de 24-uurperiode en voor de nachtperiode (TVG) zijn tot op heden in geen enkel jaar overschreden.

Beleidsdoelen voor geluid Schiphol

Het Schipholbeleid is gericht op groeimogelijkheid voor de sector binnen de daarvoor afgesproken milieugrenzen en op het nemen van maatregelen om de overlast terug te dringen. Voor geluidbelasting is de grens vastgelegd door handhavingspunten, waar de berekende geluidbelasting over een jaar aan een maximum is gebonden. Voor de etmaalgemiddelde geluidbelasting zijn 35 punten gedefinieerd, voor de gemiddelde belasting over de nachtperiode zijn er 25 handhavingspunten. Ook de totale geluidproductie van alle vliegbewegingen bij Schiphol is aan een maximum gebonden. De indicator daarvoor is het Totaal Volume Geluid (TVG). Er is een TVG vastgesteld voor de etmaaluurperiode en voor de nachtperiode (23:00 – 06:00 uur).

Hinder en slaapverstoring rond Schiphol

In 2009 bedroeg het aantal ernstig gehinderden ruim 280.000 en het aantal ernstig slaapverstoorden 110.000. Ten opzichte van 2008 is dit een afname van resp. 10% en 8%. Deze cijfers zijn berekend op basis van de blootstelling van de woningen aan geluid in een groot gebied rond Schiphol.

Vliegbewegingen Schiphol, voor de 24-uurperiode en voor de nachtperiode

Vliegbewegingen Schiphol, voor de 24-uurperiode en voor de nachtperiode

Woningen in sloopzones rond Schiphol

Dicht bij de startbanen zijn sloopzones voor geluid en voor externe veiligheidsrisico’s aangewezen. Woningen binnen deze zone moeten worden gesloopt op het moment dat de huidige bewoners deze verlaten. Binnen de geluidsloopzone is de geluidbelasting groter dan 71 dB(A) Lden. Binnen de zone voor externe veiligheid is de kans op het overlijden door een neerstortend vliegtuig groter dan eens in de honderdduizend jaar. Beide sloopzones overlappen elkaar grotendeels. Het uiteindelijke doel voor de sloopzones is dat er geen woningen meer staan. Daarom is er voor gekozen om in deze analyse één gecombineerde sloopzone te hanteren. In de periode dat de sloopzones van kracht zijn (sinds 2003) zijn aanvankelijk weinig of geen woningen gesloopt. Dit komt omdat beëindiging van bestaand gebruik van deze woningen op grond van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol, waarin de sloopzones gedefinieerd zijn, niet geëist kan worden. In de periode 2006-2008 zijn relatief veel woningen gesloopt, voornamelijk om plaats te maken voor infrastructuur.