Balans van de Leefomgeving

Nieuw normen- en handhavingsstelsel Schiphol

Uit de evaluatie van het Schipholbeleid blijkt dat de voorziene groeiruimte voor Schiphol niet kan worden benut vanwege de huidige beleidsinstrumenten (Kabinetsstandpunt Schiphol 2006). Het kabinet wil daarom een nieuw beleidsinstrumentarium, waarmee de voorziene groeiruimte voor Schiphol gerealiseerd kan worden bij een bescherming van de omgeving die minimaal gelijkwaardig is aan die van de eerste Luchthavenbesluiten voor Schiphol. Een adviesorgaan onder leiding van de voormalig VROM-minister Alders (de “Alderstafel”) adviseert het kabinet hierbij.
In de Alders-afspraken voor de korte termijn (juni 2007) (zie Alderstafel) is onder andere een maximale groei opgenomen tot 480.000 vliegbewegingen op Schiphol in 2010. Het Alders-advies voor de middellange termijn (zie Alderstafel) spreekt over een volume van 510.000 vliegbewegingen in 2020, waarvan maximaal 32.000 gedurende de nacht. Daarnaast is de mogelijkheid opgenomen om 70.000 niet-mainportgebonden vluchten onder te brengen bij regionale luchthavens. De luchthavens Lelystad en Eindhoven zijn daarvoor in beeld. Dit laatste Alders-advies schetst tevens de contouren voor een nieuw normen- en handhavingsstelsel. Eén van de elementen van het nieuwe stelsel is om de huidige handhavingspunten en vaste geluidcontouren te vervangen door een flexibeler stelsel dat is gebaseerd op afspraken over hoe en wanneer vliegtuigen starten en landen. In september 2010 heeft de heer Alders de uitwerking van dit advies aangeboden aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM. Daarbij is het advies gegeven om het nieuwe stelsel te toetsen gedurende een experimenteerperiode van twee jaar, te beginnen in november 2010. De ministers hebben de intentie om na het experiment het nieuwe stelsel vast te stellen.
Van jaar tot jaar kunnen in de maximale geluidbelasting, lokaal grotere verschillen gaan optreden dan nu het geval is. Voor de ruimtelijke ordening geldt dat de afstemming tussen ‘lucht’ en ‘grond’ in principe afneemt. Dit maakt het lastiger om te voorkomen dat op plekken gebouwd wordt waar in de toekomst mogelijk toch wordt gevlogen. Het loslaten van de vaste geluidcontouren kan dan ook op gespannen voet komen te staan met de uitwerking van de woningbouwopgave voor de noordelijke Randstad.

De wens van het beleid om én ruimte te bieden aan het vliegverkeer binnen de afgesproken geluidsnormen én tegelijkertijd de situatie aanzienlijk te verbeteren in een groot gebied rond Schiphol (het ‘buitengebied’) is niet realistisch. Verbeteringen in het baan- en routegebruik en de grootschalige toepassing van glijvluchtnaderingen die gunstig zijn voor het buitengebied leiden bij groei van het vliegverkeer onvermijdelijk tot overschrijding van de huidige geluidnormen (Dassen & Diederen 2006).

Referenties

  • Dassen, A.G.M. en H.S.M.A. Diederen (2006). Opties voor Schipholbeleid – Balans tussen binnen- en buitengebied. Publicatienummer 500133002a2006. Bilthoven: Milieu- en Natuurplanbureau.
  • Kabinetsstandpunt Schiphol, beleidsnota ministerie van Verkeer en Waterstaat, 26 april 2006.
  • MNP (2005). Evaluatie Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens. Briefrapport nr. 500047002, mei 2005, Bilthoven: Milieu- en Natuurplanbureau.
  • Staatsblad (2002a). Besluit van 26 november 2002 tot vaststelling van een luchthavenindelingbesluit voor de luchthaven Schiphol (Luchthavenindelingbesluit Schiphol). Staatsblad, jaargang 2002, nr. 591, 17 december 2002.
  • Staatsblad (2002b). Besluit van 26 november 2002 tot vaststelling van een luchthavenverkeerbesluit voor de luchthaven Schiphol (Luchthavenverkeerbesluit Schiphol). Staatsblad, jaargang 2002, nr. 592, 17 december 2002.
  • Staatsblad (2009). Besluit van 14 oktober 2009, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van bepalingen van de Wet van 18 december 2008, houdende wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens), van inwerkingtreding van het Besluit burgerluchthavens, van inwerkingtreding van het Besluit militaire luchthavens en van inwerkingtreding van bepalingen van het Besluit van 31 augustus 2009 tot aanpassing van algemene maatregelen van bestuur aan wijzigingen van de Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens). Staatsblad, jaargang 2009, nr. 438, 30 oktober 2009.
  • Tafel van Alders: www.alderstafel.nl