Balans van de Leefomgeving

Luchtvervuiling wegverkeer daalt, CO2 -emissie niet

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

De luchtvervuiling door het wegverkeer is de afgelopen decennia fors gedaald terwijl er steeds meer kilometers werden gereden. Met uitzondering van CO2 zijn de milieudoelen voor verkeer in 2020 haalbaar met vastgesteld beleid. De reductie van CO2-emissies komt te traag op gang.

De uitstoot van stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM10), zwaveldioxide (SO2) en niet-methaan koolwaterstoffen (NMVOS) is gedaald ondanks de toegenomen mobiliteit; voor de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) geldt dit niet.

De uitstoot van stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM10), zwaveldioxide (SO2) en niet-methaan koolwaterstoffen (NMVOS) is gedaald ondanks de toegenomen mobiliteit; voor de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) geldt dit niet.

Milieudoelen voor verkeer 2020 zijn haalbaar

De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer is sinds 1990 fors afgenomen, terwijl het aantal gereden kilometers met ongeveer een derde toenam. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het Europese bronbeleid waardoor wegvoertuigen werden voorzien van katalysatoren en roetfilters. Ook is het zwavelgehalte in brandstoffen sterk verlaagd door de Europese brandstofkwaliteitsrichtlijn. Met het vastgestelde beleid zal de uitstoot van deze stoffen tot 2020 verder afnemen.

De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) door de sector verkeer ligt met circa 166 kiloton in 2010 boven het doel van 158 kiloton. Deze NOx-raming is echter behoorlijk onzeker. De NOx-emissie is vanwege tegenvallende resultaten van het Europese bronbeleid bij vrachtwagens hoger dan we vorig jaar in de Milieubalans rapporteerden. De uitstoot voor de overige verzurende stoffen, SO2, niet-methaan koolwaterstoffen (NMVOS) en ammoniak (NH3) liggen in 2010 onder de sectordoelen. Voor fijn stof is er geen sectordoel. Na 2010 zal de uitstoot van NOx, NMVOS en fijn stof verder afnemen.

Met het vastgestelde beleid zal de CO2-emissie van de sector verkeer en vervoer na 2010 gaan dalen en in 2020 uitkomen op 36,6 Mton CO2(ECN en PBL, 2010). Daarmee lijkt het sectorale emissieplafond van 30-34 Mton in 2020 uit het werkprogramma Schoon en Zuinig niet haalbaar. Na 2020 werkt het vastgestelde beleid nog wel door maar het effect hiervan op de CO2-emissie wordt dan volledig gecompenseerd door de volumegroei van met name het personenauto- en vrachtverkeer.

Reductie CO2-emissie van verkeer komt traag op gang

Tot 2006 hield de ontwikkeling van de CO2-emissie van het wegverkeer gelijke tred met die van het aantal gereden kilometers. Daarna is de CO2-uitstoot gestabiliseerd, doordat meer biobrandstoffen zijn gebruikt in het werkverkeer. Daarnaast is in opeenvolgende belastingplannen een steeds verdergaande fiscale vergroening doorgevoerd, vooral voor personenauto’s. Tot 2020 wordt een afname verwacht van de CO2-emissie door het wegverkeer, omdat begin 2009 een Europese CO2-norm voor personenauto’s van kracht is geworden. De EU wil deze norm bovendien over enkele jaren aanscherpen en staat tevens op het punt een CO2-norm voor bestelauto’s in te voeren. Met deze maatregelen valt er in Nederland tot 2020 nog ruim 1,5 Mton CO2 extra te besparen. Als er dan tegelijkertijd een kilometerheffing zou komen, kan de CO2-emissie nog eens bijna 2 Mton extra dalen.

Referenties