Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Klimaat, lucht en energie

Het is zeer waarschijnlijk dat het grootste deel van de wereldwijde temperatuurstijging sinds het midden van de twintigste eeuw door de mens is veroorzaakt. Om verdere opwarming te verminderen, wordt beleid gevoerd dat erop gericht is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het Nederlandse beleid richt zich op het nakomen van de Kyotoverplichting tot en met 2012 en op het voldoen aan Europese en nationale doelen tot en met 2020.

Verbranding van fossiele brandstoffen voor warmte, elektriciteit en vervoer veroorzaakt naast de uitstoot van CO2 – het belangrijkste broeikasgas – ook uitstoot van stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en fijn stof. Deze luchtverontreinigende stoffen leiden tot negatieve gezondheidseffecten en tot schade aan natuur, gewassen en gebouwen door blootstelling aan verzurende en vermestende stoffen en ozon. Om de nadelige effecten van luchtverontreiniging op gezondheid en natuur te verminderen, zijn nationale emissieplafonds afgesproken en wordt sectoraal bronbeleid gevoerd.

De belangrijkste acht conclusies over klimaat, lucht en energie zijn:

Evaluatie van het beleid voor klimaat, lucht en energie

Het PBL heeft geëvalueerd wat de effecten zijn van het beleid voor klimaat, lucht en energie. In hoeverre zijn bijvoorbeeld de beleidsdoelen gehaald voor de uitstoot van broeikasgassen? En hoe staat het met de voorgenomen energiebesparing? Kan de overheid nog meer doen om de beleidsdoelen te halen?
Antwoorden op deze en andere vragen, en aanvullende informatie, staan op de volgende pagina’s: