Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Het doel voor broeikasgassen in 2011 wordt waarschijnlijk gehaald

Het tussendoel om de uitstoot van broeikasgassen in 2011 tot 209 Mton CO2-equivalenten te beperken zal met het vastgestelde beleid waarschijnlijk worden gehaald.

De fysieke uitstoot van broeikasgassen daalde in 2009 vooral door de recessie en zal tot 2012 naar verwachting weer toenemen door het economisch herstel en de bouw van nieuwe elektriciteitcentrales

De fysieke uitstoot van broeikasgassen daalde in 2009 vooral door de recessie en zal tot 2012 naar verwachting weer toenemen door het economisch herstel en de bouw van nieuwe elektriciteitcentrales

Het 2011-tussendoel wordt met vastgesteld beleid waarschijnlijk gehaald

Met uitvoering van het vastgestelde beleid wordt er in 2011 op basis van de emissieschatting voor de Kyotoperiode een emissie van 204 tot 2011 Mton CO2-equivalenten verwacht (zie bovenstaand figuur). Hiermee is het waarschijnlijk dat de Nederlandse emissie in 2011 lager dan het Schoon-en-Zuinig-tussendoel van 209 Mton CO2-equivalenten zal uitvallen. Hierbij wordt overigens rekening gehouden met de aankoop van buitenlandse emissierechten door bedrijven die onder het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Zie voor een nadere toelichting en onderbouwing de volgende pagina:

Effect voorgenomen beleid op emissies in 2011 onbekend

In de huidige schatting wordt geen rekening gehouden met het voorgenomen Schoon en Zuinig beleid. Uitvoering hiervan zullen de emissies wel iets verlagen, maar gezien de korte duur waarin het beleid effect moet hebben, zal het effect hiervan beperkt zijn. Bovendien is het vanwege de recessie van 2008/2009 moeilijk aan te geven hoe groot het effect van dit beleid zal zijn.

Over het voorgenomen beleid is overigens nog geen politiek besluit genomen. Het is onzeker in hoeverre de EU en het kabinet dat Balkenende IV opvolgt deze voornemens zullen uitvoeren.

Totale broeikasgasemissie in 2008 nagenoeg onveranderd

De emissie van broeikasgassen in Nederland volgens de IPCC-methode lag in 2008 nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2007. De totale emissie in 2007 en 2008 bedroeg circa 207 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot van CO2, CH4 en HFC zijn tussen 2007 en 2008 wel toegenomen. Daar staat tegenover dat de emissie van N2O, PFC en SF6 in deze periode juist is gedaald.

Tussendoelen voor 2011

Om te beoordelen of de uitvoering van Schoon en Zuinig op koers ligt om de 2020-doelen te realiseren, heeft het kabinet Balkenende IV tussendoelen voor 2011 gesteld. De emissie van broeikasgassen mag in dat jaar niet hoger zijn dan in 2006, ofwel 209 Mton CO2-equivalenten. Hierbij wordt verondersteld dat bedrijven die deelnemen aan het ETS, hun emissies beperken tot het emissieplafond van 87,4 Mton CO2-equivalenten en, indien nodig, zelf emissierechten kopen om hogere emissies te compenseren. Pas zodra de emissiecijfers voor 2011 definitief zijn (in 2013), kan met zekerheid worden getoetst of het doel is gehaald of niet. Voor hernieuwbare energie en energiebesparing zijn overigens ook tussendoelen geformuleerd

Definitie ETS en niet-ETS-sectoren

  • Onder de ETS-sectoren vallen bedrijven die veel broeikasgassen uitstoten en meestal op internationale markten concurreren. Dit zijn vooral bedrijven in de industrie- of energiesector. Zij hebben van de overheid emissierechten gekregen die ze via het ETS mogen verhandelen. De bedrijven die aan het ETS deelnemen, moeten een eventuele overschrijding van beschikbare emissieruimte zelf compenseren door extra emissierechten te kopen.
  • Niet-ETS-sectoren zijn alle overige emittenten, zoals huishoudens, verkeer en de meeste landbouwbedrijven. Zij hebben een gezamenlijk nationaal (niet-ETS) emissieplafond. Wanneer dit plafond wordt overschrijden, zijn extra buitenlandse emissierechten nodig om deze overschrijding te compenseren.

Naam van het gegeven

Schatting 2011 emissie broeikasgassen

Omschrijving

Schatting 2011 emissie broeikasgassen volgens de schatting voor de Kyoto Periode

Verantwoordelijk instituut

PBL

Berekeningswijze

Zie aanpak beschreven in de webpagina:Kyotoverplichting voor de uitstoot van broeikasgassen

Basistabel

Emissieraming Kyotoperiode – versie 07072010MV.xls

Geografisch verdeling

Nederland

Betrouwbaarheidscodering

B2. Zie de webpaginaKyotoverplichting voor de uitstoot van broeikasgassen