Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Vastgesteld en voorgenomen klimaat- en energiebeleid

In tabel 1 staat een overzicht van het sinds 2007 vastgesteld en voorgenomen klimaat- en energiebeleid, zoals meegenomen in de Milieubalans 2010.

Tabel 1 Vastgesteld en voorgenomen klimaat- en energiebeleid

Sector Maatregel Referentie (geen Schoon & Zuinig) Vastgesteld beleid Inclusief voorgenomen beleid
Algemeen VAMIL/MIA-regeling X X (aanpassing)  
Algemeen EIA-regeling X X (hoger budget) X (hoger budget)
Algemeen Klimaatconvenant met provincies en gemeenten   Flankerend1)  
Algemeen SLOK-regeling   flankerend1)  
Algemeen Expertisecentrum Warmte   flankerend1)  
Algemeen Innovatie Agenda   Flankerend1)  
Algemeen Europese CO2-emissiehandel X    
         
Verkeer Besluit biobrandstoffen wegverkeer   X  
Verkeer Richtlijn hernieuwbare energie voor transport     X
Verkeer Aangepaste Richtlijn Brandstofkwaliteit (98/70/EC)   X  
Verkeer Tenderregeling innovatieve biobrandstoffen   X  
Verkeer Subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen   X  
Verkeer MarktIntroductie Rijden op Aardgas   X  
Verkeer Fiscale vergroening (conform Belastingplan 2008 en 2009)   X  
Verkeer Fiscale vergroening (conform Belastingplan 2010)     X
Verkeer Kilometerbeprijzing     X
Verkeer EU-norm CO2-uitstoot nieuwe personenauto’s   X X (aanscherping)
Verkeer Verordening rolweerstand autobanden (EG/661/2009)   X X (labelen)
Verkeer EU-norm CO2-uitstoot nieuwe bestelauto’s     X
Verkeer Duurzaam inkoopbeleid   X  
Verkeer Proeftuinen voor duurzame mobiliteit (elektrisch vervoer)   X  
Verkeer Proeftuinen voor duurzame mobiliteit (waterstof en overig)     X
Verkeer Programma duurzame logistiek   X  
Verkeer Tenderregeling innovatieve bussen   X  
Verkeer Het Nieuwe Rijden (fase 1 t/m 3) X    
Verkeer Het Nieuwe Rijden (fase 4)   X  
Verkeer Voortvarend Besparen   X  
Verkeer Stimuleren fietsgebruik     X
Verkeer Reductie (auto)spitskilometers   X  
Verkeer Meerjarenafspraken energiebesparing NS   X X (vervolg)
         
WKK Subsidie warmte-infrastructuur     X
WKK Vangnetregeling     X
         
Industrie Meerjarenafspraak energie-efficiency ETS-bedrijven   X X
         
Industrie Benchmarking Convenant X    
Industrie Meerjarenafspraken energie-efficiency X (MJA2) X (MJA3)  
         
Energie Ecodesign richtlijn   X X (uitbreiding scope)
Energie Kolenconvenant X    
Energie MEP-regeling X    
Energie SDE-regeling   X X (hervorming financiering)
Energie Congestiemanagement     X
Energie CCS   X (kleinschalige demo’s) X (grootschalige demo’s)
         
Landbouw Convenant Agrosectoren   X  
Landbouw Meerjarenafspraken energie-efficiency   X  
Landbouw GLAMI-convenant X    
Landbouw Voortzetting afspraken kas als energiebron   X  
Landbouw Regeling Marktintroducties energie-innovaties   X (budget tot 2020)  
Landbouw Regeling energienetwerken     X
Landbouw Garantstellingsfaciliteit aardwarmte     X (tot 2020)
Landbouw CO2-vereveningsysteem     X
Landbouw Jaarwerkprogramma’s kleine sectoren   X  
Landbouw Innovatieprogramma biobased economy   X  
Landbouw Small Business Innovation Research programma X (eenmalige tender) X  
Landbouw Groen label kas X    
Landbouw Investeringsregeling energiebesparing X    
Landbouw Unieke Kansen Programma   X  
Landbouw CO2-levering   X  
         
Gebouwde omgeving Energie Prestatie Normen en Lenteakkoord X X (aanscherping) X (verdere aanscherping)
Gebouwde omgeving Voorbeeldrol Rijksgebouwendienst     X
Gebouwde omgeving Convenant Meer met Minder   X X
Gebouwde omgeving Subsidie energiebesparing uit crisispakket   X (alleen onderwijs) X (uitbreiding naar zorg en kantoren)
Gebouwde omgeving Subsidie Maatwerkadvies   Flankerend1)  
Gebouwde omgeving Stimuleringspremie Meer met Minder   Flankerend1)  
Gebouwde omgeving Regeling groenprojecten   Flankerend1)  
Gebouwde omgeving Garanstelling energiebesparingskrediet   Flankerend1)  
Gebouwde omgeving Btw-verlaging isolatie   X  
Gebouwde omgeving Subsidie HR++ glas   X  
Gebouwde omgeving Subsidieregeling duurzame warmte   X  
Gebouwde omgeving Convenant met woningcorporaties   X  
Gebouwde omgeving Aanpassing Woningwaarderingstelsel     X
         
Overige broeikasgassen Convenant Schone Agrosectoren   X  
Overige broeikasgassen BEMS   X X (aanscherping)
Overige broeikasgassen N2O salpeterzuurindustrie onder ETS   X  
         
Bron: Referentieraming energie en emissies 2010-2020 (ECN en PBL, 2010)1) Geen direct effect aan toegekend

Definitie van vastgesteld en voorgenomen beleid

In bovenstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het beleid dat als vastgesteld beleid is meegenomen in de Balans van de Leefomgeving 2010. Beleidvoornemens of maatregelen vallen onder het vastgestelde beleid als de besluitvorming uiterlijk in oktober 2009 was afgerond. Daarnaast gelden de volgende criteria voor het vastgestelde beleid:

  • het is concreet;
  • het is voldoende geïnstrumenteerd;
  • de financiering is geregeld;
  • de bevoegdheden zijn aanwezig;
  • het is in een officieel document vastgelegd.

Criteria voorgenomen beleid:

  • er later of elders – bijvoorbeeld op Europees niveau – over wordt beslist;
  • de instrumentatie en de financiering nog niet concreet zijn;
  • en/of de bevoegdheden (nog) niet bij de overheid liggen.

Referenties

Relevante informatie