Balans van de Leefomgeving

Het nationale emissieplafond voor zwaveldioxide zal waarschijnlijk worden gehaald in 2010

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

Met het vastgestelde beleid wordt het nationale emissieplafond voor zwaveldioxide in 2010 waarschijnlijk gehaald. Na 2010 stijgen de emissies maar blijven tot 2020 onder het plafond.

Gerealiseerde en geraamde SO2-emissies

Gerealiseerde en geraamde SO2-emissies
Tussen 1990 en 2008 is de emissie van zwaveldioxide met bijna 75% gedaald, vooral door overschakelen op zwavelarme brandstoffen, rookgasontzwaveling en energiebesparing. Na 2010 stijgen de emissies

Tussen 1990 en 2008 is de emissie van zwaveldioxide met bijna 75% gedaald, vooral door overschakelen op zwavelarme brandstoffen, rookgasontzwaveling en energiebesparing. Na 2010 stijgen de emissies

Geraamde emissie van zwaveldioxide in 2010 ruim onder het NEC-plafond

De geraamde emissie van zwaveldioxide (SO2) in 2010 is circa 42,0 kiloton en blijft daarmee ruim onder het SO2-plafond van 50 kiloton (ECN en PBL 2010). Met het vastgestelde beleid zal het plafond daarmee waarschijnlijk worden gehaald. Als ook rekening wordt gehouden met de voorgenomen aanscherping van het emissieplafond voor raffinaderijen naar 14,5 kiloton, daalt de emissie in 2010 met een extra 0,5 kiloton tot 41,5 kiloton. De definitieve emissiecijfers voor het jaar 2010 worden uiterlijk in 2012 vastgesteld in de Emissieregistratie.

Vergelijking met raming uit de Milieubalans 2009

De verschillen in 2010 met de raming uit de Milieubalans 2009 zijn kleiner dan 2 kiloton (PBL 2009).

Emissies van zwaveldioxide met bijna 75% gedaald sinds 1990

In de periode van 1990 tot en met 2008 zijn de emissies van zwaveldioxide met bijna 75% gedaald, vooral door overschakelen op zwavelarme brandstoffen, rookgasontzwaveling en energiebesparing (tabel 1).

De SO2-emissie in 2008 was 51 kiloton, en zal met het vastgestelde beleid verder afnemen tot circa 42 kiloton in 2010. De daling tot 2010 van 9 kiloton wordt vooral verklaard doordat raffinaderijen overschakelen van het stoken op olie naar gas.

Ook de SO2-emissies door zeescheepvaart op de Noordzee zijn de laatste jaren gedaald, van 67 kiloton in 2006 naar 40 kiloton in 2008, als gevolg van het aanwijzen van de Noordzee als Sulphur Emission Control Area. Hierdoor moeten zeeschepen overschakelen op brandstof met een lager zwavelgehalte. De emissies door zeescheepvaart op de Noordzee vallen niet onder de NEC-richtlijn en tellen dus niet mee bij de emissies die aan Nederland worden toegerekend.

Na 2010 stijgen de emissies van zwaveldioxide weer

Na 2010 wordt voorzien dat de emissies stijgen naar circa 46 kiloton in 2020, door het in gebruik nemen van enkele nieuwe kolencentrales en door de verwachte toename in emissies bij de industrie (ECN en PBL 2010). De geraamde toename in emissies in de periode periode van 2010 tot en met 2020 is daarmee 10% (4 kiloton).
Tabel 1 Gerealiseerde en geraamde emissies van zwaveldioxide in Nederland

Sector 1990 2000 2008 Raming 2010 (vastgesteld beleid) Raming 2020 (vastgesteld beleid) Raming 2020 (voorgenomen beleid) NEC- plafond vanaf 2010
               
Industrie 51 13 14 14 17 17  
Raffinaderijen 67 33 26 15 15 15  
Energiesector 46 15 8 10 14 14  
Afvalverwerking 5 0 0 0 0 0  
Verkeer 19 9 3 3 0 0  
Landbouw 14 0 0 0 0 0  
Huishoudens 1 1 1 0 0 0  
HDO Bouw 3 1 0 0 0 0  
               
Totaal NEC-sectoren 192 73 51 42 46 46 50
Zeescheepvaart 52 65 40 34 4 4  

Referenties

  • PBL (2009). ‘Milieubalans 2009’. Publicatienummer 500081015, Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven.
  • ECN en PBL (2010). ‘Referentieraming energie en emissies 2010-2020’. Rapportnummer ECN-E–10-004, ECN/PBL, Petten/Bilthoven.

Relevante informatie