Balans van de Leefomgeving

Water

Een veilige en leefbare delta, nu en in de toekomst, met water als verbindend element is het hoofddoel van het Nationaal Bestuursakkoord Water, de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan. Het doel is in de periode tot 2015 de waterhuishouding in Nederland op orde te brengen qua veiligheid en wateroverlast (te veel), watertekorten, verdroging, verzilting (te weinig), water(bodem)kwaliteit, sanering waterbodems (te vies) en ecologie (te arm; Kaderrichtlijn Water KRW).

Kwaliteit oppervlaktewater verbetert te langzaam

De uitwerking van de Kaderrichtlijn Water (KRW), die de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater moet verbeteren, heeft het afgelopen jaar niet geleid tot nieuwe inzichten in de te verwachten resultaten. Bij uitvoering van de voorgestelde maatregelen zou 25% van alle waterlichamen kunnen voldoen aan de ecologische doelen voor 2015. Dat lijkt echter een optimistische schatting. Het is namelijk onduidelijk of die maatregelen allemaal voldoen aan de beleidsuitgangspunten van haalbaarheid, betaalbaarheid en grondverwerving op vrijwillige basis die Nederland bij de uitwerking van de KRW hanteert.

Verder is de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen weliswaar sinds 1998 gedaald, maar stagneert de vooruitgang de laatste jaren. Het grootste resultaat is geboekt bij de belasting van het oppervlaktewater, het enige type belasting waarvoor een kwantitatief doel is geformuleerd. Dat doel, 95% reductie tussen 1998 en 2010, wordt echter niet gehaald.

Aanpak verdroging komt nauwelijks van de grond

De bestrijding van verdroging is vanaf 2007 onderdeel geworden van de prestatieafspraken tussen rijk en provincies (bestuursovereenkomsten, ILG-budget). Deze afspraken bieden tot nu toe geen garantie dat de doelstelling voor verdroging tijdig wordt bereikt. Het doel om tussen 2007 en 2013 circa 70.000 hectare verdroogd areaal te herstellen (ofwel 10.000 ha per jaar), zal in ieder geval niet worden gehaald. Zo is in 2007 en 2008 in totaal slechts 650 ha aangepakt. Dit komt vooral doordat veel provincies de aanpak hebben doorgeschoven naar 2010. Het belangrijkste knelpunt bij de aanpak is de moeizame verwerving van grond rond verdroogde gebieden. De provincies zijn er nog niet in geslaagd een adequaat monitoringsysteem te ontwikkelen waarmee de beleidsvoortgang kan worden gevolgd.

Zie ook onder thema biodiversiteit:  Kwaliteit zoete en zoute wateren

Het PBL heeft diverse doelen geëvalueerd van het nationale beleid voor water in het landelijk gebied:

Water

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Kwaliteit oppervlaktewater Europese Kaderrichtlijn Water (2027)
  • Balans 2010 Huidig beleid
  • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Beoordeling conform 'one out all out' principe uit de Kaderrichtlijn Water (KRW)lees meer
Beoordeling conform 'one out all out' principe uit de Kaderrichtlijn Water (KRW)lees meer
Zwemwaterkwaliteit (vanaf 2015)
  • Balans 2010 Huidig beleid
  • Balans 2010 Voorgenomen beleid
Doelbereik voor 2015 conform Nieuwe EU- richtlijn onduidelijklees meer
Doelbereik voor 2015 conform Nieuwe EU- richtlijn onduidelijklees meer
Verdroging (2013)
  • Balans 2010 Huidig beleid
  • Balans 2010 Voorgenomen beleid
"Systeem om beleidsvoortgang te monitoren ontbreekt; t/m 2008 maatregelen ingezet op 650 van 70.000 ha"lees meer
"Systeem om beleidsvoortgang te monitoren ontbreekt; t/m 2008 maatregelen ingezet op 650 van 70.000 ha"lees meer