Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Milieudruk gewasbeschermingsmiddelen in 2010: doel voor oppervlaktewater niet binnen bereik

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

Het doel om de belasting van het oppervlaktewater in 2010 met 95% te verminderen ten opzichte van 1998, lijkt niet haalbaar. In 2008 was de berekende milieubelasting bijna 90% lager dan in 1998.

Milieubelasting en gebruik gewasbeschermingsmiddelen (bron: RIVM)

Milieubelasting en gebruik gewasbeschermingsmiddelen (bron: RIVM)

Milieubelasting oppervlaktewater in 2008 licht afgenomen

De milieubelasting van het oppervlaktewater door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen was in 2008 iets lager dan in 2007. De afzet van gewasbeschermingsmiddelen was in 2008 echter ruim 10% minder dan in 2007. Voor het eerst sinds 2003 is er in 2008 geen stijging van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen geweest (Figuur 1). Toch was de milieubelasting hierdoor niet echt veel lager. In voorgaande jaren speelde het omgekeerde. Het toegenomen gebruik werd toen volledig gecompenseerd door het gebruik van minder milieubelastende gewasbeschermingsmiddelen.

Emissies uit de glastuinbouw en erfemissies zijn niet meegenomen in de berekening van de milieubelasting. Ook is geen rekening gehouden met aanpassingen in de normstelling sinds 2004. Uit recent onderzoek blijkt dat emissies uit de glastuinbouw belastender zijn dan eerder werd aangenomen (Vermeulen et al. 2010).
Het operationele doel voor 2010 is een daling van 95% van de milieubelasting van oppervlaktewater door de land- en tuinbouw vergeleken met 1998. Dit komt overeen met een daling van 50% ten opzichte van 2008. Het halen van dit doel vereist dan ook een forse inspanning. Ook wanneer het doel is gehaald, is het niet zeker dat wordt voldaan aan het hoofddoel dat geen overschrijding optreedt van het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) in oppervlaktewater (MNP 2006).
Meetresultaten laten zien dat in 2007 op ongeveer 60% van de meetlocaties een overschrijding van waterkwaliteitsnormen voor oppervlaktewater werd geconstateerd (Toetsing aan MTR; CML & Haskoning 2009).
Het is onwaarschijnlijk dat met het bestaande beleid in 2010 aan de nu geldende
waterkwaliteitsnormen zal worden voldaan.

Geen doelen voor milieubelasting bodem(ecosysteem) en grondwater

Voor de overige vormen van milieubelasting, zoals de belasting van het bodemecosysteem, het terrestrisch ecosysteem (voedselzoekende dieren op akkerland) en het grondwater, bestaan nog geen beleidsdoelen.
Deze milieudruk is in de periode 1998-2008 ook gedaald, maar de reductie is kleiner dan die van de belasting van het oppervlaktewater. Het risico voor het terrestrisch ecosysteem, is na een stijging sinds 2003 in 2008 ook afgenomen.

Referenties

  • CML en Haskoning (2009) Atlas bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater versie 2.0 d.d. 18 maart 2010.
  • MNP (2006) Tussenevaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming Publicatienummer 500126001, Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven.
  • Vermeulen, T, A.M.A. van der Linden, E.A. van Os (eds.) (2010) Emissions of plant protection products from glasshouses to surface water in The Netherlands. Wageningen UR Greenhouse Horticulture Rapport GTB-1002; RIVM-rapport: 607407001.

Relevante informatie

Naam van het gegeven

Gebruik en milieudruk gewasbeschermingsmiddelen

Verantwoordelijk instituut

RIVM, ir AMA vd Linden

Verschijningsfrequentie

jaarlijks