Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Recreatiegebied om de stad

Ongeveer tweederde van het beoogde areaal recreatiegebied om de steden is verworven en een derde deel is ook ingericht. Het huidige tempo van verwerving en inrichting is te laag om het doel op tijd te realiseren.

Recreatie om de stad: aantal hectare's verworven en ingericht groen en resterende taakstelling

Recreatie om de stad: aantal hectare’s verworven en ingericht groen en resterende taakstelling

Recreatiegroen om de stad: wat is gerealiseerd?

In het kader van het beleidsprogramma ‘Recreatie om de stad’ worden extra groengebieden gerealiseerd rond de grote steden. In 2006 was bijna 9.700 ha grootschalig groen verworven en ruim 4.900 ha ingericht. De resterende taakstelling voor 2013 is om ruim 4.800 ha te verwerven en bijna 9.700 ha in te richten.
De realisatie van het regionaal groen is van recenter datum. Een duidelijke trend is nu nog niet te geven, maar in 2007 is ruim 70% verworven (350 ha) en 33% ingericht (160 ha). De resterende taakstelling voor 2010 is om 145 ha te verwerven en 330 ha in te richten.

Worden de doelen gehaald?

De inrichting van het grootschalig groen ligt achter op schema. De verwerving lijkt op schema te liggen, maar de genoemde oppervlakte is inclusief ruilgronden. De gronden die zijn verworven voor recreatie, liggen dus nog niet allemaal op de juiste plaats. De realisatie van het regionaal groen is van recenter datum. Een duidelijke trend is nog niet te geven.
Het ministerie van LNV geeft zelf ook aan dat met het huidige beleid de doelstelling voor 2013 niet gehaald gaat worden (LNV, 2008). De doelrealisatie blijft ten eerste achter doordat er een financieel tekort is ontstaan door gestegen grondprijzen en ten tweede door ruimtelijk/institutionele belemmeringen (PBL, 2009). Het ministerie van LNV zoekt naar oplossingen om de doelstelling toch tijdig te realiseren. Bijvoorbeeld door het opzetten van een impulsprogramma om knelpunten bij groenprojecten op te lossen of door particulier beheer van groengebieden in plaats van het verwerven van die gebieden door de overheid.

Beleid met betrekking tot recreatiegebieden rond steden

Het aanbod aan gebieden voor recreatie is kleiner dan de vraag, vooral in de Randstad. De overheid wil daarom de mogelijkheden voor dagrecreatie rond de stad uitbreiden door extra groengebieden aan te leggen bij de grote steden. Dit programma heet recreatie om de stad (RodS). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in grootschalig en regionaal groen. Het regionaal groen is direct gekoppeld aan de realisatie van nieuwbouwlocaties, zoals Leidsche Rijn bij Utrecht en wordt op kortere termijn gerealiseerd. Bij het grootschalig groen gaat het om 14.563 ha te realiseren in 2013 en bij regionaal groen om 492 ha te realiseren in 2010 (LNV, 2009).
Het RodS programma is onderdeel van het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG). In het kader van ILG zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de provincies over financiering en taakstellingen voor o.a. RodS en Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Deze afspraken zijn vastgelegd in bestuursovereenkomsten.

Referenties

Relevante informatie

Naam van het gegeven

Recreatie om de stad

Omschrijving

Aantal hectares verworven en ingericht recreatiegebied en de resterende taakstellingen

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving

Berekeningswijze

Cijfers aangeleverd door het ministerie van LNV

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks