Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2010

Bewoners Randstad minder tevreden met stedelijk groen

In een deel van de grote steden en nieuwbouwwijken in de Randstad zijn bewoners minder tevreden over het groen in hun buurt. In grote lijnen is dit beeld de afgelopen jaren niet veranderd, zij het dat in 2009 bewoners iets minder tevreden waren met het groen in de buurt dan in 2006.

Tevredenheid met groen in de stad

Tevredenheid met groen in de stad

Bijna 79% van de Nederlanders is (zeer) tevreden over het groen in hun buurt. De bewoners van de vijftig grootste gemeenten zijn iets minder tevreden over het groen dan de gemiddelde Nederlander: 75% is (zeer) tevreden. In de vier grote steden en de 40 achterstandswijken ligt dit percentage (zeer) tevredenen nog lager namelijk respectievelijk 69% en 67%.

In 29 gemeenten is de gemeten tevredenheid bovengemiddeld. De gemeente Oss heeft het hoogste percentage (zeer) tevredenen, namelijk 91%. Zestien gemeenten zitten significant onder het gemiddelde. Deze gemeenten liggen allemaal in de Randstad met uitzondering van Maastricht, Tilburg, Eindhoven en Heerlen. De gemeente Leiden scoort het laagst met 64% (zeer) tevredenen.

De gemiddelde tevredenheid met het buurtgroen is in de vijftig grootste gemeenten iets teruggelopen van 77% in 2006 naar 74% in 2009. In vergelijking met 2006 zijn inwoners van de gemeenten Utrecht, Rotterdam, Hoorn, Heerlen, Dordrecht, Emmen, Haarlemmermeer, Helmond en Den Bosch in 2009 minder tevreden over het buurtgroen. In 22 gemeenten zijn de inwoners juist meer tevreden over het buurtgroen dan in 2006. In Zoetermeer, Sittard-Geleen en Hilversum is dit verschil significant. Er is geen verklaring gevonden voor deze verschillen.

Referenties

  • Boer, T.A. de & M. de Groot (2010). Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009: Eerste herhalingsmeting landschap en groen in en om de stad. WOt-rapport 109 (in voorbereiding). WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR, Wageningen.
  • Crommentuijn, L.E.M., J.M.J. Farjon, C. den Dekker & N. van der Wulp (2007). Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006; nulmeting landschap en groen in en om de stad. Rapportnr. 500073001. Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven

Naam van het gegeven

Waardering groen im de stad

Omschrijving

De aantrekkelijkheid van groen om de stad wordt gegeven voor de vijftig gemeenten met de meeste inwoners.

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving

Berekeningswijze

In het kader van de WoON enquête hebben 77.500 mensen in de periode september 2008 tot en met april 2009 verschillende aspecten van het groen in hun buurt beoordeeld, waaronder de tevredeheid met het groen in de buurt (in vijf klassen). Er zijn drie methoden van ondervraging gebruikt: telefonisch (CATI), met gebruik van een internetvragenlijst (CAWI) en face-to-face ondervraging door een enquêteur (CAPI). Ook in WoON 2006 was een vragenblok over de waardering van het groen in buurt opgenomen.

Basistabel

Zie berekeningswijze

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

n.v.t.

Verschijningsfrequentie

Driejaarlijks

Achtergrondliteratuur

* Boer, T.A. de & M. de Groot (2010). Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009: Eerste herhalingsmeting landschap en groen in en om de stad. WOt-rapport 109 (in voorbereiding). WOT Natuur & Milieu, Wageningen UR, Wageningen.
* Crommentuijn, L.E.M., J.M.J. Farjon, C. den Dekker & N. van der Wulp (2007). Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006; nulmeting landschap en groen in en om de stad. Rapportnr. 500073001. Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven

Betrouwbaarheidscodering

A. Integrale enquête