Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Evaluatie beleidsdoelen voor de leefomgeving

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de mate waarin de beleidsdoelen voor milieu, natuur of ruimte naar verwachting worden gerealiseerd. De vier kleurcodes (zie legenda onder de tabel) bieden een snel overzicht van onze evaluatie van de beleidsvoortgang. Nadere informatie en de verantwoording van de toegekende kleurcodes kunt u inzien door op de doelen in de linkerkolom te klikken. In de rechterkolom van de tabel zijn de belangrijkste recente ontwikkelingen en/of opties voor het beleid opgenomen. Belangrijke ontwikkelingen op onderdelen van het leefomgevingsbeleid worden uitgebreider beschreven in de bevindingen en bij deĀ thema’s elders op de website.

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Klimaat en energie

Kyotoverplichting (2008-2012)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Nederland heeft waarschijnlijk genoeg emissierechten om aan Kyotoverplichting te voldoenlees meer
Nederland heeft waarschijnlijk genoeg emissierechten om aan Kyotoverplichting te voldoenlees meer
Broeikasgasemissies niet-ETS-sectoren EU-doel (2020)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Geraamde totale emissie waarschijnlijk onder het doel voor 2020, emissies van sectoren echter niet altijd onder sectorale emissieplafondslees meer
Geraamde totale emissie waarschijnlijk onder het doel voor 2020, emissies van sectoren echter niet altijd onder sectorale emissieplafondslees meer
Hernieuwbare energie, EU-richtlijn (2020)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Inzet hernieuwbare energie in 2020 te laag om te voldoen aan EU-doellees meer
Inzet hernieuwbare energie in 2020 te laag om te voldoen aan EU-doellees meer
Koolstofarme economie (2050)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Meer stimulansen nodig voor investeringen in koolstofarme energiesystemenlees meer

Luchtverontreiniging

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

NOx-emissie (vanaf 2010)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
NOx-emissie daalt gestaag, maar in 2010 nog boven emissieplafondlees meer
NOx-emissie daalt gestaag, maar in 2010 nog boven emissieplafondlees meer
SO2-emissie (vanaf 2010)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Ruim onder het emissieplafond dat geldt vanaf 2010lees meer
Ruim onder het emissieplafond dat geldt vanaf 2010lees meer
NH3-emissie (vanaf 2010)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
In 2011 enkele kilotonnen onder emissieplafond maar nog gevoelig voor tegenvallerslees meer
In 2011 enkele kilotonnen onder emissieplafond maar nog gevoelig voor tegenvallerslees meer
NMVOS-emissie (vanaf 2010)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Ruim onder het emissieplafond dat geldt vanaf 2010lees meer
Ruim onder het emissieplafond dat geldt vanaf 2010lees meer
Lokale luchtkwaliteit PM10-blootstelling (vanaf 2011)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Doelbereik drukke stadswegen gevoelig voor tegenvallers in effectiviteit maatregelen en weersinvloedenlees meer
Lokale luchtkwaliteit NO2 blootstelling (2015)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Nog gering aantal overschrijdingen mogelijk langs drukke wegen in hoogstedelijk gebied in 2015lees meer
Lokale luchtkwaliteit PM2,5-blootstelling (2015)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Reductiedoel wordt waarschijnlijk 15%lees meer

Milieukwaliteit in het landelijk gebied

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Nutrientenoverschotten landbouw
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Stikstofoverschot stabiliseert na 2003, Fosfaatoverschot wel verder gedaald. Voorgenomen mestbeleid biedt kansen op betere benutting van de mest binnen de milieurandvoorwaardenlees meer
Stikstofoverschot stabiliseert na 2003, Fosfaatoverschot wel verder gedaald. Voorgenomen mestbeleid biedt kansen op betere benutting van de mest binnen de milieurandvoorwaardenlees meer
Mestproductieplafond (vanaf 2006)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Stikstofproductie ruim onder mestproductieplafond, Fosfaat in 2011 vlak onder het productieplafond lees meer
Stikstofproductie ruim onder mestproductieplafond, Fosfaat in 2011 vlak onder het productieplafond lees meer
Nitraat in het bovenste grondwater
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
"Zuidelijk zandgebied en lössregio zijn ook na 2013 nog een knelpunt."lees meer
"Zuidelijk zandgebied en lössregio zijn ook na 2013 nog een knelpunt."lees meer
Gewasbeschermingmiddelen in oppervlaktewater
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Afname van de belasting van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw stagneert.lees meer
Afname van de belasting van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw stagneert.lees meer

Water

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Kwaliteit oppervlaktewater Europese Kaderrichtlijn Water (2027)
 • Balans 2012
Het aantal oppervlaktewateren dat in 2027 aan alle KRW-doelen voldoet ligt tussen de 5 en 40%lees meer
Watertekort en zoetwaterbeschikbaarheid korte termijn (2021)
 • Balans 2012
"In normale én in droge jaren kunnen de meeste gebruikers van voldoende water worden voorzien"lees meer
Zwemwaterkwaliteit (vanaf 2015)
 • Balans 2012
Doelbereik voor 2015 conform Nieuwe EU- richtlijn onvoldoendelees meer
Waterveiligheid preventie: toestand primaire waterkeringen (2050)
 • Balans 2012
Het beschermingsniveau voor waterveiligheid is niet op het gewenste peil. In het Deltaprogramma wordt nieuw veiligheidsbeleid ontwikkeld.lees meer

Bereikbaarheid

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Trajecten met gewenste reistijd in spits (vanaf 2000)
 • Balans 2012
Verbeter de doorstroming door uitbreiding wegcapaciteit, spitsheffing, verkeersmanagement en belasten van kilometervergoedinglees meer
Verkeersveiligheid (2020)
 • Balans 2012
Aantal verkeersdoden sterk afgenomen, maar aantal ernstig gewonden juist toegenomenlees meer

Concurrentiekracht

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Concurrentiepositie regios en sectoren
 • Balans 2012
Op dit moment niet te bepalenlees meer

Natuur en biodiversiteit

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Natuurnetwerk Nederland (2027)
 • Balans 2012
Locatie van verworven gronden cruciaal in kleinere Ecologische Hoofdstructuurlees meer
Stop achteruitgang biodiversiteit 2010
 • Balans 2012
Kwetsbare soorten en ecosystemen gaan achteruit. lees meer
Milieucondities natuur
 • Balans 2012
Milieudruk op natuur is afgenomen maar blijft een knelpunt voor het duurzaam behoud van planten en dieren.lees meer
Verdroging (2013)
 • Balans 2012
Voortgang in verdrogingsbestrijding blijft moeizaamlees meer

Voetafdruk en duurzame producten

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Certificering van handelsketens
 • Balans 2012
Marktaandeel duurzame koffie en hout bijna 50%, aandeel bij soja en vis nog beperktlees meer

Milieukwaliteit stedelijke leefomgeving

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Geluidproductie wegverkeer (vanaf 2010)
 • Balans 2012
Opties zijn versnelde aanleg van stil asfalt en aanscherping Europese eisen voor de geluidproductie van vracht- en personenauto'slees meer
Knelpunten geluid rijkswegen (vanaf 2012)
 • Balans 2012
Het bereiken van het doel is nog gevoelig voor het effect van Europese bronmaatregelenlees meer
Geluidproductie railverkeer (vanaf 2010)
 • Balans 2012
Tempo te langzaam voor halen van het doel, maar implementatie zal naar verwachting versnellen door nieuwe prestatieregelinglees meer
Knelpunten geluid spoorwegen (vanaf 2012)
 • Balans 2012
Geluidsbelasting Schiphol (vanaf 2009)
 • Balans 2012
Geluidbelasting op handhavingspunten erg gevoelig voor vlootsamenstelling en fluctuaties in het weerlees meer
Veiligheidsrisico Schiphol (vanaf 2004)
 • Balans 2012
Op basis van veiligheidsnorm Totaal Risico Gewichtlees meer
Afvalaanbod (2021 en 2029)
 • Balans 2012
afvalproductie afgelopen jaren redelijk stabiel onder afvalaanbod-plafondlees meer
Nuttige toepassing van afval (2015)
 • Balans 2012
doel in 2010 gehaaldlees meer
Verbranden en storten van Nederlands afval (2022)
 • Balans 2012
Doel voor storten van brandbaar afval wordt waarschijnlijk gehaald. Totale hoeveelheid gestort afval neemt echter fors toe in 2012lees meer

Zie ook: