Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Herziening van beleid: een aantal doelen vraagt om een fundamenteel andere aanpak

Op de volgende terreinen van de leefomgeving is een meer fundamentele herziening van het huidige beleid nodig om de beleidsdoelen te halen:

Hoewel op een aantal terreinen belangrijke verbeteringen zijn gerealiseerd, is het vastgestelde en het voorgenomen beleid voor de leefomgeving op onderdelen niet toereikend om tijdig de gestelde doelen te bereiken. Soms is intensivering voldoende om de ingezette middelen in overeenstemming te brengen met de ambities, soms is het nodig de gekozen doelen of aanpak fundamenteel te herzien. Hieronder vermelden we de belangrijkste doelen die naar verwachting niet tijdig worden gehaald. We maken hierbij onderscheid tussen beleidsdoelen die naar verwachting kunnen worden gerealiseerd door de huidige aanpak te intensiveren, en beleidsdoelen die vragen om een fundamentele herziening van zowel aanpak als doel. Hierbij is uitgegaan van de beleidsdoelen van het kabinet-Rutte. De afspraken uit het Lenteakkoord zijn hier voor zover mogelijk in verwerkt.

Beleidsdoelen die vragen om een fundamentele herziening

Koolstofarme economie (2050)
  • Balans 2012 Huidig beleid
Meer stimulansen nodig voor investeringen in koolstofarme energiesystemenlees meer
Kwaliteit oppervlaktewater Europese Kaderrichtlijn Water (2027)
  • Balans 2012 Huidig beleid
Het aantal oppervlaktewateren dat in 2027 aan alle KRW-doelen voldoet ligt tussen de 5 en 40%lees meer
Waterveiligheid preventie: toestand primaire waterkeringen (2050)
  • Balans 2012 Huidig beleid
Het beschermingsniveau voor waterveiligheid is niet op het gewenste peil. In het Deltaprogramma wordt nieuw veiligheidsbeleid ontwikkeld.lees meer
Trajecten met gewenste reistijd in spits (vanaf 2000)
  • Balans 2012 Huidig beleid
Verbeter de doorstroming door uitbreiding wegcapaciteit, spitsheffing, verkeersmanagement en belasten van kilometervergoedinglees meer
Stop achteruitgang biodiversiteit 2010
  • Balans 2012 Huidig beleid
Kwetsbare soorten en ecosystemen gaan achteruit. lees meer
Milieucondities natuur
  • Balans 2012 Huidig beleid
Milieudruk op natuur is afgenomen maar blijft een knelpunt voor het duurzaam behoud van planten en dieren.lees meer
Verdroging (2013)
  • Balans 2012 Huidig beleid
Voortgang in verdrogingsbestrijding blijft moeizaamlees meer

De andere conclusies over het doelbereik: