Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Aandachtspunten voor beleid: intensivering

Op de volgende terreinen van de leefomgeving zijn de beleidsdoelen te bereiken door de huidige aanpak te intensiveren:

Hoewel op een aantal terreinen belangrijke verbeteringen zijn gerealiseerd, is het vastgestelde en het voorgenomen beleid voor de leefomgeving op onderdelen niet toereikend om tijdig de gestelde doelen te bereiken. Soms is intensivering voldoende om de ingezette middelen in overeenstemming te brengen met de ambities, soms is het nodig de gekozen doelen of aanpak fundamenteel te herzien. Hieronder vermelden we de belangrijkste doelen die naar verwachting niet tijdig worden gehaald. We maken hierbij onderscheid tussen beleidsdoelen die naar verwachting kunnen worden gerealiseerd door de huidige aanpak te intensiveren, en beleidsdoelen die vragen om een fundamentele herziening van zowel aanpak als doel. Hierbij is uitgegaan van de beleidsdoelen van het kabinet-Rutte. De afspraken uit het Lenteakkoord zijn hier voor zover mogelijk in verwerkt.

Doelen haalbaar met intensivering beleid

Hernieuwbare energie, EU-richtlijn (2020)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Inzet hernieuwbare energie in 2020 te laag om te voldoen aan EU-doellees meer
Inzet hernieuwbare energie in 2020 te laag om te voldoen aan EU-doellees meer
Broeikasgasemissies niet-ETS-sectoren EU-doel (2020)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Geraamde totale emissie waarschijnlijk onder het doel voor 2020, emissies van sectoren echter niet altijd onder sectorale emissieplafondslees meer
Geraamde totale emissie waarschijnlijk onder het doel voor 2020, emissies van sectoren echter niet altijd onder sectorale emissieplafondslees meer
NH3-emissie (vanaf 2010)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
In 2011 enkele kilotonnen onder emissieplafond maar nog gevoelig voor tegenvallerslees meer
In 2011 enkele kilotonnen onder emissieplafond maar nog gevoelig voor tegenvallerslees meer
Lokale luchtkwaliteit NO2 blootstelling (2015)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Nog gering aantal overschrijdingen mogelijk langs drukke wegen in hoogstedelijk gebied in 2015lees meer
Lokale luchtkwaliteit PM10-blootstelling (vanaf 2011)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Doelbereik drukke stadswegen gevoelig voor tegenvallers in effectiviteit maatregelen en weersinvloedenlees meer
Nitraat in het bovenste grondwater
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
"Zuidelijk zandgebied en lössregio zijn ook na 2013 nog een knelpunt."lees meer
"Zuidelijk zandgebied en lössregio zijn ook na 2013 nog een knelpunt."lees meer
Gewasbeschermingmiddelen in oppervlaktewater
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Afname van de belasting van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw stagneert.lees meer
Afname van de belasting van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw stagneert.lees meer
Nutrientenoverschotten landbouw
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Stikstofoverschot stabiliseert na 2003, Fosfaatoverschot wel verder gedaald. Voorgenomen mestbeleid biedt kansen op betere benutting van de mest binnen de milieurandvoorwaardenlees meer
Stikstofoverschot stabiliseert na 2003, Fosfaatoverschot wel verder gedaald. Voorgenomen mestbeleid biedt kansen op betere benutting van de mest binnen de milieurandvoorwaardenlees meer
Mestproductieplafond (vanaf 2006)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Stikstofproductie ruim onder mestproductieplafond, Fosfaat in 2011 vlak onder het productieplafond lees meer
Stikstofproductie ruim onder mestproductieplafond, Fosfaat in 2011 vlak onder het productieplafond lees meer
Zwemwaterkwaliteit (vanaf 2015)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Doelbereik voor 2015 conform Nieuwe EU- richtlijn onvoldoendelees meer
Verkeersveiligheid (2020)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Aantal verkeersdoden sterk afgenomen, maar aantal ernstig gewonden juist toegenomenlees meer
Natuurnetwerk Nederland (2027)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Locatie van verworven gronden cruciaal in kleinere Ecologische Hoofdstructuurlees meer
Certificering van handelsketens
 • Balans 2012 Huidig beleid
Marktaandeel duurzame koffie en hout bijna 50%, aandeel bij soja en vis nog beperktlees meer
Geluidproductie wegverkeer (vanaf 2010)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Opties zijn versnelde aanleg van stil asfalt en aanscherping Europese eisen voor de geluidproductie van vracht- en personenauto'slees meer
Geluidproductie railverkeer (vanaf 2010)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Tempo te langzaam voor halen van het doel, maar implementatie zal naar verwachting versnellen door nieuwe prestatieregelinglees meer
Knelpunten geluid rijkswegen (vanaf 2012)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Het bereiken van het doel is nog gevoelig voor het effect van Europese bronmaatregelenlees meer
Knelpunten geluid spoorwegen (vanaf 2012)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Geluidsbelasting Schiphol (vanaf 2009)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Geluidbelasting op handhavingspunten erg gevoelig voor vlootsamenstelling en fluctuaties in het weerlees meer
Verbranden en storten van Nederlands afval (2022)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Doel voor storten van brandbaar afval wordt waarschijnlijk gehaald. Totale hoeveelheid gestort afval neemt echter fors toe in 2012lees meer

De andere conclusies over het doelbereik: