Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Gewenste reistijdverhouding tussen spits en daluren moeilijk te halen

Het aantal trajecten dat voldoet aan de gewenste reistijdverhouding tussen spits en dal is tussen 2000 en 2008 afgenomen van 89 procent naar 80 procent en daarna, onder invloed van de gestabiliseerde mobiliteit en de aangelegde nieuwe wegen en extra rijstroken, eerst gestegen tot 83 procent en daarna weer gedaald tot 79 procent.

Het aantal trajecten dat voldoet aan de gewenste reistijd in de spits is sinds 2000 licht afgenomen

Het aantal trajecten dat voldoet aan de gewenste reistijd in de spits is sinds 2000 licht afgenomen

De grafiek schetst de ontwikkeling van het percentage trajecten dat voldoet aan de gewenste reistijd in de spits. Het aantal trajecten dat beantwoordt aan de beleidsnorm voor de gewenste reistijd is tussen 2000 en 2011 afgenomen van 89 procent naar 79 procent. De gemiddelde reistijd op snelwegen tussen de steden in de spits is maximaal anderhalf keer de gemiddelde reistijd buiten de spits. Op snelwegen rond de steden en niet-autosnelwegen die onderdeel zijn van het hoofdwegennet, is de gemiddelde reistijd in de spits maximaal twee keer de gemiddelde reistijd buiten de spits.

Door de toenemende congestie (files en vertraging) op het hoofdwegennet neemt het aandeel trajecten met een dergelijke gewenste reistijd af. De streefwaarde van beleid, zoals die is gedefinieerd in de Nota Mobiliteit 2005, is dat deze acceptabele reistijden worden bereikt op alle onderscheiden trajecten in de spits (100%). De reistijd in de spits kan worden verlaagd door de wegcapaciteit flink uit te breiden en door automobilisten te stimuleren de spits te mijden. Het eerste kost veel geld voor infrastructuur; infrastructuur die maar een zeer beperkt deel van de dag gebruikt zal worden. Bovendien zal het effect waarschijnlijk tijdelijk zijn, omdat extra infrastructuur ook weer extra weggebruik zal uitlokken. De tweede optie (spits mijden) kan worden gestimuleerd door verkeersmanagement, invoering van een spitsheffing of afschaffing of beperking van de fiscale vrijstelling van de reiskostenvergoedingen.

Referenties

Naam van het gegeven

Trajecten met gewenste reistijd in de spits

Omschrijving

De gemiddelde reistijd op snelwegen tussen de steden in de spits is maximaal anderhalf keer zo lang als de reistijd buiten de spits. Op snelwegen rond de steden en niet autosnelwegen die onderdeel zijn van het hoofdwegennet is de gemiddelde reistijd in de spits maximaal twee keer zo lang als de reistijd buiten de spits.

Verantwoordelijk instituut

KIM

Geografisch verdeling

Nederland

Achtergrondliteratuur

Bron: RWS, Dienst Verkeer en Scheepvaart