Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Cees de Jong

‘Behoud de kracht van de collectieven in het agrarisch natuurbeheer’

Onze agrarische natuurvereniging heeft zo’n duizend leden waarvan een derde boer en tweederde burger. Die combinatie maakt ons sterk. Samen werken we aan de instandhouding van het mooie cultuurlandschap van de Alblasserwaard – Vijfheerenlanden. Daarnaast doen we bijvoorbeeld projecten op het gebied van duurzame energie.

Provincies hebben voor de uitvoering van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer heel nadrukkelijk nauwe samenwerking gezocht met collectieven zoals Den Hâneker. Logisch, want agrarisch natuurbeheer op individuele basis heeft weinig zin. Als boeren in een gebied moet je samen de locaties selecteren die het best geschikt zijn voor agrarisch natuurbeheer, waarbij je ook let op de samenhang tussen de locaties onderling.

Met de komst van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2014 dreigt de belangrijke rol van de collectieven verloren te gaan. Dit is de klok twintig jaar terugzetten! Subsidies, waaronder die voor agrarisch natuurbeheer, gaan in het nieuwe model rechtstreeks van de Rijksoverheid naar bedrijven. Bovendien dreigen de natuursubsidies uitgesmeerd te worden over alle agrarische bedrijven. Dat levert veel minder effect. De Nederlandse overheid moet invloed uitoefenen om deze GLB-plannen aan te passen. De grootste uitdaging voor duurzame ontwikkeling van natuur en landschap in het agrarisch gebied is om de kracht van collectieven zoals Den Hâneker te behouden.

Cees de Jong
Voorzitter agrarische natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker

Zie ook