Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Interview Gert van den Hoeven

‘Geef de landbouw de kans om het veenweidegebied leefbaar te houden’

“De grote uitdagingen voor de toekomst van het veenweidegebied gaan over bodemdaling, waterkwaliteit en klimaatverandering. Ze hebben dus allemaal te maken met water. En de landbouw heeft een belangrijke rol te vervullen in de oplossing.

Als maatregel tegen bodemdaling pleiten verschillende organisaties veelvuldig voor vernatting door middel van peilverhoging. Maar het probleem is dat dit de landbouw verdrijft, met verpaupering van het gebied tot gevolg. Een betere oplossing is te zorgen voor een dichte grasmat en het achterwege laten van akkerbouw. Beide maatregelen voorkomen het uitdrogen van grond en daarmee oxidatie en bodemdaling. Een dichtere grasmat kun je bereiken door het combineren van maaien en beweiding. Daarvoor is een goede ruimtelijke structuur van belang, zodat de landerijen vanuit de stal voor het vee bereikbaar zijn.

Om de waterkwaliteit in de sloten te verbeteren, kiest zo’n 80% van de boeren in ons gebied ervoor om in een strook van twee meter naast de sloten geen mest aan te wenden. Ter compensatie ontvangen zij een vergoeding uit het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Bij de herziening van het SNL is het belangrijk dat provincie en waterschap deze vergoeding in stand houden.

Waar het gaat om het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, is essentieel dat plannen voor waterberging niet top-down maar bottom-up tot stand komen. Laat de boeren in een polder samen tot een plan komen dat het gebied werkbaar en leefbaar houdt.”

Gert van den Hoeven
Lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en melkveehouder in het veenweidegebied

Zie ook