Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Klimaat en energie

De zes belangrijkste conclusies over energie en klimaat in de Balans 2012 zijn:

 • 1. Kyoto-verplichting

  Het Kyoto-doel wordt waarschijnlijk gehaald

  In 2011 lagen de broeikasgasemissies in Nederland ongeveer 8 procent onder het niveau van 1990. Nederland voldoet waarschijnlijk aan de Kyoto-verplichting, mede door aankoop van emissierechten. Nederland zal waarschijnlijk ook het doel voor 2020 halen voor de sectoren die niet onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen.

 • 2. Hernieuwbare energie

  Productie hernieuwbare energie groeit te traag

  Het aandeel hernieuwbare energie neemt met het vastgestelde beleid toe, van ongeveer 4 procent in 2011 tot 7 à 10 procent in 2020. Bij uitvoering van het voorgenomen beleid kan het aandeel oplopen tot 9 à 12 procent. Dit is onvoldoende om het doel van 14 procent in 2020 te bereiken.

 • 3. Koolstofarme samenleving

  Nog een lange weg naar een CO2-arme samenleving

  Om de temperatuurtoename op aarde te beperken tot 2°C, is in 2050 in de ontwikkelde landen een emissiereductie nodig van circa 80 tot 95 procent ten opzichte van 1990. Een dergelijke emissiereductie is te realiseren, maar vergt een forse intensivering van het beleid op alle schaalniveaus (mondiaal, Europees en nationaal).

 • 4. Energiebesparing

  Energiebesparing in bestaande gebouwde omgeving kan grote bijdrage leveren aan CO2-arme samenleving

  Energiebesparing in de bestaande gebouwde omgeving kan een grote bijdrage leveren aan een CO2-arme samenleving. De Blok-voor-Blok-pilots zetten in op het benutten van het rendabele besparingspotentieel. Om verder te komen met energiebesparing is het nodig om de vraag naar en het aanbod van besparingsmaatregelen verder te stimuleren. Mogelijkheden zijn het verdergaand beprijzen van energie, het fiscaal belonen van een gunstige energieprestatie van gebouwen en verplichtende maatregelen, zoals witte certificaten.

 • 5. Biobrandstoffen

  Duurzaamheid van biobrandstoffen nog niet gegarandeerd

  Momenteel worden enkele procenten biobrandstoffen bijgemengd in benzine en diesel. Hierbij wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van biomassa uit reststromen, zoals afgewerkte plantaardige oliën en afvalvetten en glycerine. Toch is het nog steeds niet uit te sluiten dat het gebruik van de huidige biobrandstoffen mondiaal bekeken tot een emissietoename leidt.

 • 6. SDE+ regeling

  SDE+ regeling goed voor technologieën met beperkt potentieel

  De SDE+-regeling stimuleert de goedkoopste hernieuwbare energietechnologieën, zoals productie van biogas via vergisting en hernieuwbare warmte. Deze technologieën passen goed bij een schone economie, maar hebben een relatief beperkt potentieel voor het realiseren van een CO2-arme economie op de langere termijn.

In de Balans voor de Leefomgeving analyseert PBL in hoeverre huidige maatschappelijke ontwikkelingen en het huidige beleid bijdragen aan het bereiken van een koolstofarme economie in 2050 (hoofdstuk 2). Hier staat de overheid voor de uitdaging het klimaatbeleid en het energiebeleid op elkaar af te stemmen, niet alleen nationaal maar ook in Europees verband. Daarbij moet rekening gehouden worden met de uiteenlopende belangen van verschillende bedrijven en burgers. Vrijwel alle betrokkenen zijn het er wel over eens dat het nodig is over te schakelen naar een koolstofarme energievoorziening, al verschillen ze nog van mening over de mate en het tempo waarin die verandering moet plaatsvinden. Op deze website kunt u informatie vinden over de consequenties voor het de kwaliteit van de leefomgeving van de beleidskeuzes voor de huidige en toekomstige energievoorziening.

Evaluatie van het klimaat, energie en luchtbeleid

Het PBL heeft geëvalueerd wat de effecten zijn van het beleid voor klimaat, lucht en energie. In hoeverre zijn bijvoorbeeld de beleidsdoelen gehaald voor de uitstoot van broeikasgassen? En hoe staat het met de voorgenomen energiebesparing? Kan de overheid nog meer doen om de beleidsdoelen te halen? Antwoorden op deze en andere vragen, en aanvullende informatie, staan op de volgende pagina’s:

Klimaat en energie

groenUitvoering van het beleid leidt waarschijnlijk tot het halen van het doel
geelGeraamde ontwikkeling ligt rond het doel, beleid zou robuust gemaakt kunnen worden voor tegenvallers
oranjeGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, met intensivering van het beleid is het doel wel realiseerbaar
roodGeraamde ontwikkeling leidt waarschijnlijk niet tot het halen van het doel, vraagt fundamentele herziening van de huidige aanpak door andere beleidsinstrumenten in te zetten of door doelen aan te passen
grijsOp dit moment niet te bepalen
witDeze analyse is niet uitgevoerd

Kyotoverplichting (2008-2012)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Nederland heeft waarschijnlijk genoeg emissierechten om aan Kyotoverplichting te voldoenlees meer
Nederland heeft waarschijnlijk genoeg emissierechten om aan Kyotoverplichting te voldoenlees meer
Broeikasgasemissies niet-ETS-sectoren EU-doel (2020)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Geraamde totale emissie waarschijnlijk onder het doel voor 2020, emissies van sectoren echter niet altijd onder sectorale emissieplafondslees meer
Geraamde totale emissie waarschijnlijk onder het doel voor 2020, emissies van sectoren echter niet altijd onder sectorale emissieplafondslees meer
Hernieuwbare energie, EU-richtlijn (2020)
 • Balans 2012 Huidig beleid
 • Balans 2012 Voorgenomen beleid
Inzet hernieuwbare energie in 2020 te laag om te voldoen aan EU-doellees meer
Inzet hernieuwbare energie in 2020 te laag om te voldoen aan EU-doellees meer
Koolstofarme economie (2050)
 • Balans 2012 Huidig beleid
Meer stimulansen nodig voor investeringen in koolstofarme energiesystemenlees meer