Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Nederland voldoet waarschijnlijk aan de Kyotoverplichting

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

Nederland zal zijn verplichtingen uit het Kyoto Protocol waarschijnlijk kunnen nakomen. De geraamde uitstoot van broeikasgassen in de Kyoto-periode 2008-2012 in Nederland zal weliswaar hoger zijn dan de beschikbaar gestelde emissieruimte, maar naar verwachting zal Nederland voldoende emissierechten aankopen in het buitenland om deze overschrijding te compenseren.

Emissie broeikasgassen

Emissie broeikasgassen
Emissie broeikasgassen per sector

Emissie broeikasgassen per sector
Emissie broeikasgassen ETS

Emissie broeikasgassen ETS
 Emissie broeikasgassen niet-ETS

Emissie broeikasgassen niet-ETS

In 2011 uitstoot van broeikasgassen 8 procent onder niveau van het basisjaar van het Kyoto Protocol

De uitstoot van broeikasgassen in 2011 (voorlopig cijfer) ligt 8 procent onder het niveau van het basisjaar van het Kyoto Protocol. De broeikasgasemissies zijn in 2011 ruim 6,5 procent lager dan in 2010. De daling van het energieverbruik met bijna 7 procent was hiervan de oorzaak.

Nederland kan waarschijnlijk voldoen aan de Kyoto-verplichting

Nederland zal zijn verplichtingen in het kader van het Kyoto Protocol voor de uitstoot van broeikasgassen waarschijnlijk kunnen nakomen. Nederland dient de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met gemiddeld 6 procent te reduceren ten opzichte van 1990. De geraamde uitstoot van broeikasgassen in de deze periode zal weliswaar hoger zijn dan de beschikbaar gestelde emissieruimte, maar omdat Nederland is uitgegaan van de noodzaak tot aankoop van buitenlandse emissierechten, zal het naar verwachting over voldoende emissierechten beschikken (Verdonk en Wetzels, 2012).

Bedrijven onder het Europese emissiehandelssysteem houden waarschijnlijk rechten over

Om na te gaan in hoeverre de doelen worden gerealiseerd, wordt er conform het klimaatbeleid onderscheid gemaakt tussen bedrijven die deelnemen aan het Europese CO2-emissiehandelssysteem (ETS) en sectoren die daar niet aan deelnemen (niet-ETS-sectoren), zoals huishoudens en verkeer. De beschikbaar gestelde emissieruimte voor Nederlandse ETS-bedrijven bedraagt 437 megaton CO2-equivalenten voor de gehele Kyoto-periode van 2008 tot en met 2012. Naar verwachting zullen de ETS-bedrijven in deze periode met het vastgestelde beleid tezamen 412 (397 tot 427) megaton CO2-equivalenten uitstoten. Dit betekent dat de bedrijven in totaal waarschijnlijk 25 (10 tot 40) miljoen emissierechten overhouden (hoewel individuele bedrijven mogelijk emissierechten tekort komen). Bedrijven mogen een eventueel overschot verkopen of opsparen voor de volgende handelsperiode na 2012.

Voor niet-ETS-sectoren heeft de overheid buitenlandse emissierechten nodig

Voor de sectoren die niet aan het ETS meedoen, bedraagt de onder het Kyoto Protocol beschikbaar gestelde emissieruimte 564 megaton CO2-equivalenten. De verwachte uitstoot van de niet-ETS-sectoren in de periode 2008-2012 met het vastgestelde beleid bedraagt 602 (562 tot 644) megaton CO2-equivalenten. Dit betekent dat de emissieruimte waarschijnlijk wordt overschreden met 38 (30 tot 46) megaton CO2-equivalenten. Deze bandbreedte houdt echter geen rekening met eventuele aanpassingen in de monitoring van de uitstoot van broeikasgassen. Mét die onzekerheid bedraagt de bandbreedte voor het tekort in het uiterste geval -2 tot 80 megaton CO2-equivalenten. Grote aanpassingen in de monitoringssystematiek zijn niet waarschijnlijk, maar kunnen wel grote gevolgen hebben voor het wel of niet voldoen aan de Kyoto-verplichting (Verdonk en Wetzels, 2012).

Kyoto Protocol: Nederlandse uitstoot reduceren met 6 procent

In de periode 2008-2012 moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 6 procent hebben gereduceerd ten opzichte van het basisjaar. Het basisjaar voor koolstofdioxide, methaan en lachgas is 1990 en voor fluorhoudende gassen is dat 1995. De Nederlandse emissieruimte volgt uit de doelstelling van het Kyoto Protocol. De emissieruimte voor de Kyoto-periode bedraagt voor Nederland circa 1.001 megaton CO2-equivalenten, ofwel gemiddeld 200 megaton per jaar. Extra uitstoot kan worden gecompenseerd door de aankoop van emissierechten uit buitenland. Aan de Kyoto-verplichting kan worden voldaan door het beperken van de binnenlandse uitstoot, het aankopen van projectgebonden emissierechten via projecten uit het Clean Development Mechanism (CDM) en Joint Implementation (JI), en het aankopen van ongebruikte emissieruimte van andere landen (zogenoemde AAU-emissierechten).

Europese uitstoot van broeikasgassen nam toe in 2010, maar op lange termijn zal de eerdere daling waarschijnlijk doorzetten

De Europese Unie blijft goed op koers om de Kyoto-doelstelling te realiseren, ondanks een 2,4% toename van de uitstoot van broeikasgassen van de 27 EU-landen tussen 2009 en 2010. De totale uitstoot van de EU-27 daalde met 15,4% sinds 1990 (EEA, 2012). De toename tussen 2009 en 2010 is het gevolg van het herstel van de economie, een koude winter en een toename van hernieuwbare energie.

De totale uitstoot in 2010 van de 15 EU-lidstaten met een gemeenschappelijke verbintenis aan het Kyoto Protocol was 11% lager dan het basisjaar. Dat is nog steeds ruim onder de 8% doelstelling voor de periode 2008-2012. Alleen Oostenrijk, Italië en Luxemburg liggen nog steeds achter op hun Kyoto-doelstellingen.

Referenties

Relevante informatie

Naam van het gegeven

Kyoto doel

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, auteur: Martijn Verdonk

Achtergrondliteratuur

Verdonk en Wetzels (2012). Geactualiseerde Referentieraming energie en emissies. Energie en emissies in de jaren 2012, 2020 en 2030.Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving