Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Betrokkenheid van burgers bij natuur, milieu en dierenwelzijn

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

Het totaal aan giften, donaties en contributies voor de sector natuur, milieu en dierenwelzijn is de afgelopen drie jaren gelijk gebleven. De hoeveelheid geld die burgers over hebben voor goede doelen is een maat voor de betrokkenheid van burgers bij natuur en milieu organisaties. Een deel van de giften komt uit kansspelopbrengsten, waaronder de Postcode loterij. De groene goede doelen vormen wel de kleinste sector ten opzichte van andere goede doelen.

Private inkomsten in groene goede doelen sector

Het totaal bedrag aan private inkomsten in de groene sector steeg van 98,4 miljoen in 2006 naar 126 miljoen in 2010. De afgelopen 3 jaar zijn ze redelijk stabiel. Het percentage private inkomsten van groene goede doelen ten opzichte van het totaal aan goede doelen is tussen 2006 en 2007 licht gedaald van 13.7% naar 13.3%. In 2008 en 2009 is het vrij constant gebleven rond de 13,3% en in 2010 gedaald naar 13.2%. De daling van het percentage private inkomsten komt vooral door een stijging van de totale private inkomsten tussen 2006 en 2010.

Andere goede doelen sectoren ten opzichte van de groene sector

De sector ‘internationale hulp’ volgt ongeveer dezelfde trend als de groene sector. Ook hier heeft tussen 2006 en 2008 een forse stijging in inkomsten uit private bronnen plaatsgevonden van 314 naar 399 miljoen euro. Tussen 2008 en 2010 zijn deze jaarlijkse inkomsten min of meer gelijk gebleven. Tussen 2006 en 2010 is het percentage inkomsten in vergelijking met de vier sectoren afgenomen van 43,8% naar 42,2%.

De sector ‘welzijn’ vertoont een soortgelijk beeld. Tussen 2006 en 2008 heeft een inkomstenstijging uit private bronnen plaatsgevonden van 191 naar 229 miljoen euro. In 2008 en 2009 is dit jaarlijkse bedrag ongeveer gelijk gebleven. Echter, in 2010 is er weer een aanzienlijke stijging zichtbaar naar 245 miljoen euro. Ten opzichten van het totaal van alle sectoren is er tussen 2006 en 2010 een daling zichtbaar van 26,7% naar 25,7%.

De sector ‘gezondheid’ maakt tussen 2006 en 2008 een grote inkomstensstijging door van 113 naar 159 miljoen euro. Tussen 2008 en 2010 zet de groei wel door, maar in een minder hoog tempo: naar 180 miljoen. Ten opzichte van het totaalbedrag van alle goede doelen sectoren, neemt het aandeel van de gezondheidssector toe: van 15,8% naar 18,8%.

Kortom, in alle goede doelen sectoren, dus ook de groene sector, lijkt de groei van de private inkomsten ten tijde van de crisis te zijn verminderd. Echter, van een daling in inkomsten lijkt geen sprake.

Betrokkenheid van burgers lijkt toe te nemen

Een andere maat gehanteerd voor de betrokkenheid van burgers bij natuurbeleid blijkt is het aantal leden van natuurbeschermingsorganisaties (Eland & Turnhout, 2009). Uit de jaarlijkse leden inventarisatie van Vroege Vogels en de cijfers van de CBF blijkt dat de laatste jaren het aantal leden van natuur, milieu en dierenbeschermingsorganisaties aan het afnemen is. Het lijkt dan logisch om te veronderstellen dat deze ledendaling ook leidt tot een afname van de betrokkenheid bij burgers. Echter, zoals hierboven is beschreven, blijkt uit figuur, dat het jaarlijkse totaal bedrag aan giften en schenkingen, donaties en contributies de laatste jaren , ondanks de crisis stabiel is. Hieruit blijkt dat, ondanks een ledendaling bij de groene goede doelen, burgers nog steeds bereid zijn om te betalen voor groene goede doelen. Naast de betalingsbereidheid is voor goede doelenorganisaties zelf het aantal vrijwilligers en het aantal de deelname aan projecten of acties en de hoeveelheid volgers in de sociale media en belangrijke graadmeter voor betrokkenheid van burgers (Weijschedé, T.J., Veen, M., Bouwma, I., 2012)

Referenties

Naam van het gegeven

Giften en schenkingen, donaties en contributies verdeeld naar hoofdsectoren goede doelen

Omschrijving

De inkomsten van private middelen, per jaar uitgedrukt in euro’s.

Verantwoordelijk instituut

Alterra. Auteur: Titus Weijschedé

Berekeningswijze

Opgetelde inkomsten van de bij de Centraal Bureau fondsenwerving (CBF) aangesloten organisaties

Basistabel

Cijfers zijn bekend bij CBF

Andere variabelen

Naast de verschillende sectoren, staan in de database ook de aangesloten organisaties

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Nvt

Opmerking

De gegevens van 2011 zijn nog niet geheel verzameld, waardoor het beeld alleen betrouwbaar is tot 2010

Betrouwbaarheid

Het zijn gegevens van de bij CBF aangemelde organisaties. Omdat elke zich zelf respecterende goede doelenorganisatie zich heeft aangemeld bij het CBF, lijken de cijfers betrouwbaar. Het is echter niet duidelijk welke organisaties niet bij het CBF zijn aangesloten.