Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Spanningen tussen landbouw en natuur

In het landelijk gebied liggen productieve landbouwgebieden en natuurgebieden dicht bij elkaar. In de  landbouwgebieden gaat de kwaliteitsverbetering in termen van productieomstandigheden door, onder andere door schaalvergroting. In de natuurgebieden staan de Europese natuurdoelen centraal en streeft de overheid naar de goede condities om die doelen te bereiken. Dat betekent dat verbeteringen van de ene functie ten koste kunnen gaan van de andere, zodat kwaliteitsverbetering in het landelijk gebied een tweezijdig karakter heeft: zowel richting landbouw als natuur. Met de Programmatische Aanpak Stikstof wordt getracht de wens van uitbreidingsmogelijkheden voor de landbouw af te wegen tegen de gewenste daling van de stikstofdepositie in natuurgebieden. Daarnaast is met de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ingezet op meer aandacht voor landschaps- en natuurkwaliteit op agrarische bedrijven als voorwaarde voor inkomenssteun.