Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Europese en mondiale afspraken: kern van het natuurbeleid

Het Rijk houdt als grondslag voor het nationale beleid voor de bescherming van biodiversiteit vast aan de internationale verplichtingen van de Europese Unie en de Conventie voor Biologische Diversiteit. Door deze keuze komen de Natura 2000- gebieden en de verbetering van de staat van instandhouding van de te beschermen soorten en habitattypen centraal te staan. De vragen in dit dossier zijn of Nederland met het hiervoor besproken nationale beleid aan zijn internationale verplichtingen kan voldoen, en hoe Nederland het in vergelijking met andere Europese landen doet. We richten ons vooral op de Vogel- en Habitatrichtlijnen (Natura 2000), de Europese  biodiversiteitsstrategie en de doelen zoals afgesproken binnen de Conventie voor Biologische Diversiteit.