Balans van de Leefomgeving

Achteruitgang biodiversiteit in Nederland wel geremd, maar niet gestopt

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

In Nederland is het nationale en Europese doel om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen in 2010, niet bereikt. Wel is het op wereldschaal geformuleerde doel om de achteruitgang te remmen, gehaald. Door de aanleg van de ecologische hoofdstructuur en de vermindering van de milieudruk gaat het met een fors aantal soorten beter. Echter, soorten die hogere eisen aan hun leefomgeving stellen en soorten van het agrarisch gebied gaan nog steeds achteruit.

Trends in de populatieomvang van zeldzame en algemene soorten

Trends in de populatieomvang van zeldzame en algemene soorten

Algemene soorten gaan vooruit, zeldzame soorten achteruit

Nederland is er in geslaagd om gemiddeld de snelheid van de achteruitgang van de biodiversiteit te verminderen en vrijwel te stabiliseren. Dit is echter een gemiddelde: het gaat met sommige soorten beter, maar andere gaan nog steeds in aantallen achteruit. In totaal is de achteruitgang dus geremd, maar niet gestopt.
Een belangrijke kanttekening is echter, dat juist de algemene, niet-bedreigde soorten vooruitgaan en de bedreigde, kwetsbare en zeldzame soorten verder achteruitgaan. Als maat voor bedreiging is het staan op de Rode Lijst gehanteerd. Bij alle soortgroepen is gemiddeld meer dan een derde deel bedreigd. Bij reptielen, paddenstoelen, haften en dagvlinders staat zelfs twee derde op de Rode Lijst.

Remmen of stoppen, verschillende doelen voor biodiversiteit

De Convention on Biodiversity (CBD) stelde in 2001 het doel om de achteruitgang van de biodiversiteit in 2010 afgeremd te hebben. In 2010 constateerde de tiende Convention of Parties van de CBD dat dit mondiaal gezien niet gelukt is. De CoP10 maakte de nieuwe afspraak dat in 2020 de achteruitgang van biodiversiteit geremd is én dat een deel van de verstoorde ecosystemen hersteld wordt.

De Europese Unie had een strengere eis voor Europa als beleidsdoel vastgesteld. De achteruitgang moet in 2010 tot stilstand zijn gekomen. Binnen de EU blijkt dit doel in 2010 niet gehaald te zijn en is in de biodiversiteitstrategie van 2011 gesteld dat dit doel in 2020 gehaald moet zijn.

Nederland is een van de ondertekenaars van de CBD en lidstaat van de Europese Unie. In Nederland blijkt het mondiale doel gehaald te zijn, de achteruitgang van de biodiversiteit is geremd. Hierbij zijn de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur en de vermindering van de milieudruk cruciale factoren. Het is echter niet gelukt de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Vooral soorten die strengere eisen aan hun leefomgeving stellen (en daardoor zeldzaam zijn en op de Rode Lijsten staan) en soorten van het agrarisch gebied gaan nog achteruit.

Referenties

  • CBS, PBL, Wageningen UR (2012). Ontwikkeling soorten, 1997- 2010 (indicator 1521, versie 03, 8 juni 2012). www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. CBS, Den Haag; Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en Wageningen UR, Wageningen.

Relevante informatie

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, auteur:Arjen van Hinsberg