Balans van de Leefomgeving

Europese luchtkwaliteitsnormen vrijwel overal haalbaar

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

Door Europese maatregelen worden auto’s steeds schoner. Ook dalen de emissies van de industrie. Hierdoor zal op veel plaatsen tijdig worden voldaan aan de Europese normen voor PM10, PM2.5 en NO2. Ook als aan de normen voldaan is, blijft er echter sprake van aanzienlijke gezondheidseffecten door slechte lucht, met name langs drukke wegen.

overschrijdingen van de EU luchtkwaliteitsnormen in weglengte

overschrijdingen van de EU luchtkwaliteitsnormen in weglengte
overschrijdingen van de EU luchtkwaliteitsnormen in weglengte

overschrijdingen van de EU luchtkwaliteitsnormen in weglengte
Ontwikkeling luchtkwaliteit NO2

Ontwikkeling luchtkwaliteit NO2
Ontwikkeling luchtkwaliteit PM10

Ontwikkeling luchtkwaliteit PM10

Overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen

De gestelde minimumnormen voor lucht van het Rijk worden nog niet overal gehaald (zie eerste en tweede figuur). Dit komt door de toename van het (weg)verkeer, die voor een deel het effect van schonere motoren teniet doet, maar ook doordat de emissies van auto’s in de praktijk hoger blijken dan op grond van de voertuigeisen van de EU is te verwachten.

Overschrijdingen vinden vooral plaats langs drukke wegen in hoogstedelijk gebied. Op nationale schaal worden overschrijdingen gedomineerd door het binnenstedelijke wegverkeer. De gebieden met overschrijdingen voor lucht zijn ook typisch de locaties waar vaak behoefte is aan gebiedsontwikkeling. Het gaat hierbij om herstructureringslocaties in onze (binnen)steden, maar ook om nieuwbouwlocaties buiten bestaand stedelijk gebied. De beperkingen die milieunormen leggen op deze locaties worden bepaald door de ambities van het bronbeleid dat gevoerd wordt op nationale en Europese schaal.

Luchtverontreiniging heeft nog steeds een belangrijke bijdrage aan de ziektelast

In de afgelopen decennia is de milieukwaliteit van de leefomgeving in Nederland sterk verbeterd door het milieubeleid en zijn de effecten van milieuvervuiling op de volksgezondheid en natuur afgenomen. Desondanks levert de milieubelasting door met name luchtverontreiniging en in mindere mate ook geluid nog een belangrijke bijdrage aan de ziektelast. De bijdrage in Nederland is 4-7 procent van de totale ziektelast en is vergelijkbaar met effecten van te weinig bewegen (zie derde figuur). Milieubeleid is niet alleen belangrijk in het voorkomen van gezondheidseffecten, hinder, rampen en ongelukken, maar het is ook mogelijk de leefomgeving zo in te richten dat deze een bijdrage levert aan gezondheid. Een goede milieukwaliteit draagt bovendien ook bij aan een positieve beleving van de leefomgeving (PBL, 2010).

 Milieu gerelateerde ziektelast in 2010.

Milieu gerelateerde ziektelast in 2010.

Referenties

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, auteur: Hub Diederen

Opmerking

DALY (Disability-Adjusted Life-Years) is een maat voor de totale ziektelast. Een verloren levensjaar telt als 1 DALY. Een jaar geleefd met ziekte wordt naar gelang de ernst van de ziekte gewogen naar een verloren levensjaar en kan bij ernstige aandoeningen maximaal 1 DALY bedragen