Balans van de Leefomgeving

Uitstoot van vluchtige organische stoffen ligt waarschijnlijk onder het Europese emissieplafond

Het is waarschijnlijk dat de uitstoot van vluchtige organische stoffen (exclusief methaan) onder het Europese emissieplafond van 185 kiloton blijft.

NMVOS

NMVOS
NMVOS

NMVOS
NMVOS

NMVOS

De uitstoot van vluchtige organische stoffen ligt waarschijnlijk onder het Europese emissieplafond

Het is waarschijnlijk dat de uitstoot van vluchtige organische stoffen onder het Europese emissieplafond van 185 kiloton blijft. De uitstoot van NMVOS blijft naar verwachting stabiel rond de 150 kiloton in de periode 2010 tot en met 2020 (zie bovenstaande figuur). Na 2020 wordt een stijging van de uitstoot verwacht tot circa 158 kiloton.

Uitstoot NMVOS door industrie en energie stabiel

De uitstoot van NMVOS door de industrie- en energiesector is tussen 2000 en 2010 afgenomen van 86 kiloton naar 50 kiloton. Het grootste deel van deze reductie wordt veroorzaakt door lagere NMVOS-gehaltes in de toegepaste verven in de metalektro en door reducerende maatregelen welke in het kader van het Nationale Reductieplan NMVOS in de overige industriƫle sectoren, de energiesector en bij raffinaderijen zijn genomen.
In 2020 bedraagt de uitstoot 50,2 kiloton en in 2030 49,3 kiloton. Ten opzichte van 2010 blijft de uitstoot nagenoeg gelijk. De lichte groei in een aantal sectoren wordt gedempt door een lichte krimp in een aantal andere sectoren. De raming voor 2020 is nagenoeg gelijk aan die van 2010.

Uitstoot van NMVOS door handel, diensten, overheid en bouw neemt toe

De uitstoot van NMVOS vanuit de sectoren handel, diensten en overheid (HDO) en bouw neemt tussen 2010 en 2020 naar verwachting met circa 3 kiloton toe. Dit komt doordat het gebruik van oplosmiddelen (in onder andere lijm en verf) is gekoppeld aan de economische groei. De trend in de afgelopen jaren is een verlaging van oplosmiddelgehalten (van waaruit NMVOS naar de lucht emitteert) van verfproducten als gevolg van de EU-decopaint richtlijn (2004/42/ec). Naar verwachting zullen de gehalten niet verder dalen na 2010. De trend van de afgelopen jaren is een stabilisering van de uitstoot in de HDO na een sterke daling eind vorige eeuw als gevolg van het KWS-2000 programma.

Dalende uitstoot NMVOS door verkeer

De uitstoot van NMVOS door verkeer daalt tussen 2010 en 2020 met bijna 10 kiloton tot 27,5 kiloton. Deze daling kan voor het grootste deel worden toegeschreven aan de Europese emissienormering voor wegvoertuigen.

De uitstoot van NMVOS door consumenten stijgt

De trend van een verlaging van oplosmiddelen in verfproducten heeft zich niet voorgedaan bij veel andere belangrijke oplosmiddelhoudende producten, zoals cosmetica en schoonmaakmiddelen. Hierdoor stijgt de uitstoot door consumenten tussen 2010 en 2020 met bijna 5 kiloton tot circa 37 kiloton. Na 2020 wordt een stijging verwacht tot circa 46 kiloton.

Uitstoot NMVOS in de Europese Unie ruim onder emissieplafond

Voor alle EU-27 landen samen berekende het EEA dat de uitstoot in 2010 16% onder het emissieplafond ligt (EEA 2012).

Referenties

Relevante informatie

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, auteur: Martijn Verdonk