Balans van de Leefomgeving

Uitstoot van zwaveldioxide ligt waarschijnlijk onder het Europese emissieplafond

De uitstoot van zwaveldioxide blijft in de periode 2011-2020 waarschijnlijk onder het Europese emissieplafond van 50 kiloton.

Zwaveldioxide

Zwaveldioxide
Zwaveldioxide

Zwaveldioxide
Zwaveldioxide

Zwaveldioxide

De uitstoot van zwaveldioxide ligt waarschijnlijk onder het Europese emissieplafond

De geraamde uitstoot van zwaveldioxide ligt tot en met 2020 waarschijnlijk onder het emissieplafond van 50 kiloton. De uitstoot van zwaveldioxide neemt bij het vastgestelde beleid van 34 kiloton in 2010 toe naar 37 kiloton in 2020 en vervolgens weer af naar 34 kiloton in 2030 (zie bovenstaande figuur). Bij uitvoering van het voorgenomen beleid neemt de uitstoot nog circa 2 kiloton verder af. Bedrijven uit de industrie- energiesector en raffinaderijen zijn verantwoordelijk voor de meeste uitstoot (94 procent in 2010). Ook de sector verkeer draagt bij aan de uitstoot van zwaveldioxide (4 procent in 2010).

De uitstoot van zwaveldioxide door de industrie- en energiesector stijgt

De totale zwaveldioxide-uitstoot van de sector industrie, energie, raffinaderijen en afvalverwerking was in 2010 31,9 kiloton. Tot 2020 stijgt deze uitstoot vanwege een toename van de industriƫle productie en een toenemende koleninzet voor elektriciteitsopwekking in vooral nieuwe centrales. Bij vastgesteld beleid is de uitstoot 36,7 kiloton in 2020, bij voorgenomen beleid 33,8 kiloton.

Kolencentrales stoten meer zwaveldioxide uit

Hoewel de zwaveldioxide-uitstoot per eenheid opgewekte elektriciteit van nieuwe kolencentrales aanzienlijk lager is dan die van oude centrales, resulteert de gecombineerde inzet van bestaande en nieuwe centrales in een toename van de uitstoot. Richting 2030 zullen meer kolencentrales worden afgeschakeld, zodat de uitstoot daalt bij zowel vastgesteld als voorgenomen beleid. Volgens de vergunningen bestaat de mogelijkheid om op economische gronden hoogzwaveligere kolen in te zetten. Bij de raming is hier alleen in de bandbreedte rekening mee gehouden.

Emissiereductie in raffinaderijen en industrie

Voor de raffinaderijen is het afgesproken zwaveldioxide-plafond als uitgangspunt gebruikt: 16 kiloton bij vastgesteld beleid en 14,5 kiloton bij voorgenomen beleid. Overschakeling op zwavelvrije brandstoffen voor de raffinageprocessen is een belangrijke manier om de uitstoot te verminderen. Voor de industrie is aangenomen dat een reductie van de uitstoot wordt bereikt door ontzwaveling van procesgassen in de aluminiumsector. Ook de verwachte stopzetting van de mergelwinning en klinkerproductie vanaf 2019 vermindert de zwaveldioxide-uitstoot.

Laagzwavelige diesel verlaagt uitstoot verkeer

De uitstoot van zwaveldioxide door verkeer daalt tussen 2010 en 2020 met bijna 1 kiloton tot minder dan een halve kiloton. Deze daling is vooral het gevolg van het toegenomen gebruik van laagzwavelige diesel in de binnenvaart en bij mobiele werktuigen.

Uitstoot zwaveldioxide in de Europese Unie ruim onder emissieplafond

Voor alle EU-27 landen samen berekende het EEA dat de uitstoot in 2010 42% onder het emissieplafond lag (EEA 2012).

Referenties

Relevante informatie

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, auteur: Martijn Verdonk