Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Investeringsklimaat onvoldoende voor bereiken van CO2-arm energiesysteem

Nederland kan waarschijnlijk voldoen aan de Kyotoverplichting om – gemiddeld over de periode 2008 tot 2012 – de emissies van broeikasgassen met 6 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Met het beleid waartoe al besloten is lukt het echter niet om in 2020 het doel van een aandeel hernieuwbare energie van 14 procent te realiseren. Het aandeel komt naar verwachting uit tussen de 7 en 10 procent. Gezien de ambities in de verkiezingsprogramma’s van de meeste politieke partijen komt het 2020-doel wel in zicht. Voor het bereiken van een CO2-arm energiesysteem, het wezenlijke doel voor de langere termijn met 2050 als richtjaar, is dat echter zeker nog niet het geval. Een belangrijke belemmering hierbij is dat kansrijke innovatieve technieken nog onvoldoende worden gestimuleerd.

Om te komen tot een CO2-arm energiesysteem zijn innovaties nodig op zowel het terrein van energiebesparing, duurzame biomassa, koolstofarme elektriciteit als CO2-opslag. Twee belangrijke opgaven voor de rijksoverheid om een CO2-arm energiesysteem te bereiken:

  • een breed gedragen langetermijnvisie ontwikkelen die aan de basis kan liggen van consequent volgehouden beleid. Dit is van belang om de actie- en investeringsbereidheid te vergroten van bedrijven, burgers en andere overheden om de economie te verduurzamen.
  • een actieve opstelling binnen de EU bij het vormgeven van effectief en efficiënt beleid. Het gaat daarbij onder andere om normstelling voor nieuwe producten en productieprocessen, verbetering van het Europese emissiehandelssysteem (ETS) en gericht innovatiebeleid.