Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Landelijk gebied en natuur: gecoördineerd beleid nodig vanwege conflicterende ruimteclaims

Spanningen tussen landbouw, natuur en landschap, hoeveelheid en kwaliteit van water, verstedelijking en economische activiteiten blijven. Er zijn simpelweg teveel claims op de schaarse ruimte door de vele gebruikers van het landelijk gebied. Doordat claims conflicteren komen zowel bescherming als ontwikkeling moeizaam van de grond.

Door de uitbreiding van het natuurareaal en het natuurbeheer is het  gelukt om in natuurgebieden de achteruitgang van een groot aantal soortgroepen te stoppen. Per saldo is de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland wel afgeremd, maar niet gestopt. Daarmee haalt Nederland niet het Europese en het nationale doel om het verlies aan biodiversiteit te stoppen.

Om de schaarse ruimte in het landelijk gebied te verdelen, is onder meer het volgende van belang:

  • meer aandacht voor de beleidssamenhang in het gedecentraliseerde natuur- en landschapsbeleid, met medeneming van de landbouw. Een richtinggevende natuurvisie kan hierin een belangrijke rol spelen, zeker als er verbinding wordt gezocht met andere gebruikers;
  • ruimte voor veehouderij en Natura 2000-gebieden creëren door een goede uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof met handhaving van gemaakte afspraken en –per saldo – vermindering van de stikstofbelasting van natuurgebieden;
  • het ontwikkelen van een visie op ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie zodat bijvoorbeeld de impasse rond verdere ontwikkeling van wind op land wordt doorbroken.