Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2012

Waterveiligheid en waterbeheer: doelmatigheid van beleid kan fors toenemen

De  totale uitgaven van de overheid aan waterveiligheid en -beheer bedroegen in 2011 5,4 miljard euro. In de toekomst zullen deze uitgaven stijgen. Ondanks dat Nederland veel beter dan vroeger beschermd is tegen overstromingen, is de beheersing van overstromingsrisico’s nog niet op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Zo voldeed een derde van de primaire dijken in 2011 niet aan de normen.

De ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet bijna nergens aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water. De waterdoelen en de daarmee samenhangende natuurdoelen zijn in veel gebieden niet te realiseren binnen de randvoorwaarde dat de hiervoor benodigde maatregelen niet mogen leiden tot extra kosten voor de landbouw. Veel maatregelen leveren daardoor te weinig op.

Efficiënte beheersing van overstromingsrisico’s is mogelijk door:

  • in het beleid de aandacht te verschuiven van de overstromingskansen naar de risico’s in termen van potentiële slachtoffers en schade;
  • in het investeringsprogramma en de timing daarvan te differentiëren op basis van ruimtelijke verschillen in de kosten en de te bereiken risicoreductie.

Mogelijke oplossingen voor de spanning tussen waterkwaliteit en landbouwbelang:

  • een strategische (ruimtelijke) visie ontwikkelen om rekening te kunnen houden met prioriteiten vanuit het Rijk (bijvoorbeeld nadruk op de economie) en met bovenregionale samenhang;
  • expliciet kiezen in welke gebieden landbouw voorrang krijgt dan wel waterkwaliteit en natuur.