Balans van de Leefomgeving

Geen overschrijdingen geluid bij handhavingspunten Schiphol in 2011

U bekijkt momenteel een archief-versie van deze indicator. Deze indicator is inmiddels geactualiseerd. De actuele versie kunt u hier bekijken.

Het totaal aantal vliegbewegingen op Schiphol was in 2011 met ca. 420.000 ruim 9% hoger dan in 2010. De grenswaarden voor de geluidbelasting zijn in 2011 niet overschreden.

Na 2004 is de ernstige hinder door luchtvaartgeluid licht afgenomen. De laatste jaren lijkt de afname te stabiliseren. Ook de ernstige slaapverstoring lijkt te stabiliseren. Binnen de geluidcontouren rond Schiphol die zijn gedefinieerd voor hinder en slaapverstoring, zijn hinder en verstoring tussen 2005 en 2009 afgenomen. In 2010 is die afname niet doorgezet.

Overschrijdingen handhavingpunten

Overschrijdingen handhavingpunten
Totaal volume geluid Schiphol

Totaal volume geluid Schiphol
Aantal ernstig gehinderde en slaapverstoorde omwonenden van Schiphol, 2004-2010

Aantal ernstig gehinderde en slaapverstoorde omwonenden van Schiphol, 2004-2010

Geen overschrijdingen van grenswaarden in 2011

Het totaal aantal vliegbewegingen op Schiphol was in 2011 met ca. 420.000 ruim 9% hoger dan in 2010 en bijna 4% lager dan in het topjaar 2007 (CBS, 2012). Het operationele jaar (1 november 2010 tot 1 november 2011) is afgesloten zonder overschrijding van de wettelijke grenswaarden voor vliegtuiggeluid in de handhavingspunten (Schiphol Group, 2012). De indicatoren voor het totale geluidvolume voor de 24-uurperiode en voor de nachtperiode (TVG) zijn tot op heden in geen enkel jaar overschreden.

In het operationeel jaar 2011 is groot onderhoud uitgevoerd aan de Aalsmeerbaan en de Kaagbaan. Hierdoor zijn beide banen enkele weken niet beschikbaar geweest, waardoor het vliegverkeer op andere banen moest worden afgewikkeld. Dit ging gepaard met een gewijzigde verdeling van de geluidsbelasting in de omgeving. Zonder voorziening zou een overschrijding mogelijk zijn geweest op één of meerdere handhavingspunten. Schiphol heeft daarom het ministerie van Infrastructuur en Milieu verzocht vervangende grenswaarden vast te stellen. Hieraan is gehoor gegeven. Ook is aan Schiphol ontheffing verleend voor het nachtelijk gebruik van de Buitenveldertbaan, als alternatieve startbaan gedurende het groot onderhoud aan de Kaagbaan (Schiphol Group , 2012).

Hinder en slaapverstoring rond Schiphol

De aantallen ernstig gehinderden en slaapgestoorden door vliegtuiggeluid geven een indicatie over de invloed van het luchtverkeer op de kwaliteit van de leefomgeving. Tussen 1990 en 2000 zijn deze aantallen sterk gedaald (MNP, 2005). Tussen 2004 en 2008 fluctueren de aantallen gehinderden en slaapverstoorden binnen een marge van ca. 10%. Na 2008 liggen de aantallen, mede door minder vluchten als gevolg van de crisis, ongeveer 20% lager.
De trends zijn berekend op basis van de blootstelling aan vliegtuiggeluid binnen de beleidscontouren voor ernstige hinder (48 dB(A) Lden) en ernstige slaapverstoring (40 dB(A) Lnight) en blootstelling-effectrelaties uit de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (Breugelmans, 2005). In het gebied binnen deze contouren woont overigens maar een deel van het aantal mensen dat ernstige hinder of ernstige slaapverstoring door vliegverkeer ondervindt: : binnen de 48 dB(A) Lden-contour woont ca. de helft van het totale aantal ernstig gehinderde mensen (Dassen en Diederen, 2006).
De belangrijkste oorzaak van de afname van de hinder is het stiller worden van de vliegtuigen. Maar ook verbeterde vliegroutes en -procedures hebben aan deze afname bijgedragen. Enkele decennia restrictief ruimtelijke beleid in de Schipholregio heeft ervoor gezorgd dat in de meeste gebieden onder druk bevlogen routes beperkte of geen groei van het aantal woningen heeft plaatsgevonden. Hierdoor is een sterke groei van het aantal gehinderden en slaapgestoorden voorkomen.

Woningen in sloopzones rond Schiphol

Sinds 2006 neemt het aantal woningen in de sloopzone sterk af. Een belangrijk deel daarvan komt door onteigening in verband met infrastructurele werken. Ook in de veiligheidszone neemt het aantal woningen af, vooral door de afname in de sloopzone, die in zijn geheel binnen de veiligheidszone ligt. Het aantal woningen in het beperkingengebied neemt licht toe.