Balans van de Leefomgeving

Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk

Dankzij maatregelen zijn de emissies van fijn stof en stikstofoxiden gedaald bij een toegenomen aantal kilometers dat voertuigen afleggen. De emissie van kooldioxide neemt door de toename van het gebruik van zuiniger voertuigen licht af.

Volumeontwikkelingen en milieudruk door wegverkeer

Volumeontwikkelingen en milieudruk door wegverkeer

Ontwikkeling uitstoot koolstofdioxide

Tussen 1990 en 2008 heeft de groei van de emissie van koolstofdioxide (CO2) door het wegverkeer vrijwel gelijke tred gehouden met de groei van het aantal voertuigkilometers. In de periode 2009-2012 is de emissie licht gedaald, hetgeen onder andere het gevolg is van de toename van het gebruik van zuiniger personenauto’s.

Ontwikkeling emissie stikstofoxiden en fijn stof

De emissies van stikstofoxiden (NOx) en fijn stof door het wegverkeer zijn sinds 1990 jaarlijks gedaald, ondanks dat het aantal voertuigkilometers tussen 1990 en 2012 met 37 procent is toegenomen. Dit komt voor NOx vooral op het conto van de driewegkatalysator die sinds eind jaren tachtig als gevolg van emissienormstelling zijn intrede deed bij personenauto’s en bestelauto’s. De emissies van fijn stof (PM10) zijn in eerste instantie vooral verminderd door motor-technische optimalisaties. Een verdere reductie, met name na 2005, is bereikt door de toepassing van roetfilters. In 2011 konden bijna alle nieuwe dieselvoertuigen met een ingebouwde roetfilter worden geleverd. Daarnaast zijn in bestaande voertuigen roetfilters ingebouwd (“retrofit”). Eind 2012 waren ruim 80 duizend personen- en bestelauto’s en bijna 27 duizend zware bedrijfsvoertuigen met een retrofit-filter uitgerust.

Ontwikkeling geluidhinder

Aan de afname van geluidhinder door wegverkeer tussen 1990-1997 is sinds enkele jaren een einde gekomen. De afname in het begin van de jaren negentig was een gevolg van geluidseisen aan nieuwe wegvoertuigen, het plaatsen van geluidsschermen en het toepassen van stiller asfalt (ZOAB). De toename sinds 1997 is een gevolg van het intensiever worden van het wegverkeer.

Referenties

  • Deze pagina is een kopie van de pagina in het Compendium voor de Leefomgeving. Zie:
  • CBS, PBL, Wageningen UR (2014). Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2012 (indicator 0127, versie 22, 13 mei 2014). www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. CBS, Den Haag; Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag/Bilthoven en Wageningen UR, Wageningen.