Balans van de Leefomgeving

Aantal verkeersdoden en verkeersgewonden, 2000 – 2013

Het aantal verkeerdoden neemt af, maar het aantal ernstig gewonden stijgt. Het aantal verkeerdoden is sinds 2000 met 52 procent afgenomen tot 570 in 2013. Het aantal ernstig verkeersgewonden nam in deze periode toe tot 19.200 in 2012. In 2010 lag dit op hetzelfde niveau. In 2012 vond een eerste daling plaats in het aantal gewonden na vijf opeenvolgde jaren met een jaarlijkse stijging. Het streven van maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 komt daarmee niet binnen bereik.

Nederland staat in 2013 weer op een vierde plaats op de lijst met veiligste landen wat betreft verkeersveiligheid (na een achtste plaats in 2012).

Verkeersveiligheid: aantal doden en ernstig gewonden

Verkeersveiligheid: aantal doden en ernstig gewonden
De verkeersveiligheid in verschillende landen wordt met elkaar vergeleken via het aantal verkeersdoden naar inwoners. Nederland staat in de Europese Unie in 2013 op de vierde  plaats

De verkeersveiligheid in verschillende landen wordt met elkaar vergeleken via het aantal verkeersdoden naar inwoners. Nederland staat in de Europese Unie in 2013 op de vierde plaats

Aantal verkeersdoden gehalveerd sinds 2000, aantal ernstig gewonden toegenomen

Het aantal verkeerdoden is tussen 2000 en 2013 afgenomen met 52 procent. In 2011 nam het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2010 nog enigszins toe. In 2012 was weer een daling te zien die zich in 2013 heeft doorgezet. In tegenstelling tot het aantal verkeersdoden nam het aantal ernstige verkeersgewonden in deze periode toe met 16 procent, tot 19.200. Het aantal ernstige verkeersgewonden daalde aanvankelijk, maar steeg tussen 2006 en 2010 met bijna 25 procent.

Het aantal ernstig gewonden in het verkeer is in 2012 met 5 procent gedaald tot ruim 19.000, na jarenlang te zijn gestegen. Ook in 2013 is het aantal ernstig gewonden afgenomen. Het is wel de vraag hoe betrouwbaar die constatering is, omdat er door een trendbreuk in de registratie onzekerheid is over de betrouwbaarheid van de cijfers over 2012 en 2013. Het aantal ernstig gewonden betrof in de afgelopen jaren vooral fietsers en ouderen. De doelstelling om in 2020 niet meer dan 10.600 ernstig gewonden in het verkeer te hebben, is nog niet binnen bereik.

De permanente verbetering van de verkeersveiligheid is één van de doelen in de Structuurvisie. De gezamenlijke overheden streven ernaar het aantal verkeersdoden in 2020 te reduceren tot maximaal 500 en het aantal ernstige verkeersgewonden tot maximaal 10.600. Daarnaast is een plaats in de top vier van de Europese Unie het streven.

Verkeersveiligheid ten opzichte van andere EU-landen

De verkeersveiligheid in verschillende landen wordt met elkaar vergeleken via het aantal verkeersdoden naar inwoners. Nederland staat in de Europese Unie in 2013 op de vierde plaats en staat daarmee op dezelfde plaats als in 2011, na een achtste plaats in 2012. In Nederland daalde het aantal slachtoffers in de periode 2012-2013 met 12% tegen een gemiddelde daling in Europa van 8%. Malta, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn in 2013 de vier veiligste landen als het gaat om de wegverkeersveiligheid. Overigens ontlopend de landen met de minste verkeersslachtoffers elkaar niet veel, waardoor kleine veranderingen in het aantal doden al snel tot grote veranderingen in de toppositie kunnen leiden.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De indicatoren verwijzen naar de doelstellingen over Veiligheid, die opgenomen zijn in Bijlage 6 van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Deze bijlage bevat de essentiële onderdelen van de Nota Mobiliteit die (gewijzigd) van kracht blijven met de SVIR.

Referenties

Relevante informatie

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, contact: Hans Hilbers