Balans van de Leefomgeving
Balans van de Leefomgeving 2014

Nederlanders vinden natuurbehoud belangrijk, mits het de economie niet teveel belemmert

Bijna alle Nederlanders vinden het belangrijk dat bestaande natuurgebieden worden beschermd. De achteruitgang van natuur vindt bijna driekwart van de Nederlanders een groot tot heel groot probleem. De overheid neemt maatregelen om de achteruitgang te stoppen. De meerderheid van de Nederlanders vindt deze maatregelen belangrijk, hoewel een groeiend aantal mensen ook vindt dat natuur de economie niet mag belemmeren.

Percentage burgers dat belang hecht aan het nemen van maatregelen voor natuur

Percentage burgers dat belang hecht aan het nemen van maatregelen voor natuur

Maatregelen voor natuur wordt belangrijk gevonden

Het overgrote deel van de Nederlanders vindt bescherming van bestaande natuurgebieden en zeldzame flora en fauna belangrijke maatregelen. Dit betekent overigens niet dat daarmee ook gezegd is dat een even groot percentage een positieve visie heeft op beleidsmaatregelen van de overheid ten behoeve van natuur. De overheid werkt om het biodiversiteitsverlies te stoppen aan de realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk, waarbij nieuwe natuur wordt aangelegd en natuurgebieden met elkaar worden verbonden. De steun voor de aanleg van nieuwe natuurgebieden is in 2013 gedaald, terwijl de steun voor het verbinden van natuurgebieden juist is toegenomen. Men vindt het verbinden nu bijna even belangrijk als de aanleg van nieuwe natuurgebieden. Een meerderheid van de Nederlanders vindt de realisatie van het Natuurnetwerk nog steeds belangrijk.

Percentage burgers dat belang hecht aan bescherming van natuur

Percentage burgers dat belang hecht aan bescherming van natuur

Een groeiend aantal Nederlanders vindt dat natuur economische vooruitgang niet mag belemmeren

De mening over het belang van natuur is sinds 2006 niet veel veranderd, met uitzondering van het oordeel over de stelling dat natuur geen belemmering mag zijn voor economische vooruitgang. In een afweging tussen natuur- en economiebelangen vindt een derde van de burgers dat de natuur geen belemmering mag vormen voor economische vooruitgang. In 2001 vond 43 procent dat de overheid te weinig geld uitgaf aan natuurbehoud. In 2006 was dit gedaald tot 32 procent en in 2013 is dit percentage min of meer stabiel gebleven (34 procent). Het aantal mensen dat vindt dat de aandacht voor natuur overdreven is, is sinds 2001 een kleine stabiele groep. Een meerderheid van de Nederlanders vindt de achteruitgang van natuur een groot probleem. De Nederlanders vinden de achteruitgang van natuur echter een minder groot probleem dan andere Europeanen. Van alle Europeanen vindt ruim een derde de achteruitgang van de natuur een heel groot probleem, terwijl maar 16 procent van de Nederlanders dit een heel groot probleem vindt.

Nederlanders zien de achteruitgang van flora en fauna minder als een groot probleem dan andere Europeanen

Nederlanders zien de achteruitgang van flora en fauna minder als een groot probleem dan andere Europeanen

Het Rijk beoogt het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij het natuurbeleid

Uit de draagvlak-enquête in 2013 blijkt dat 60 procent van de Nederlanders de overheid als hoofdverantwoordelijke voor de natuur ziet. Veel mensen vinden het niet vanzelfsprekend dat burgers meer verantwoordelijkheid dienen te nemen voor natuur- en landschapszorg. Het ministerie van EZ wil deze vanzelfsprekendheid doorbreken en heeft zich als beleidsdoel gesteld meer burgers en organisaties te betrekken bij de zorg voor natuur en landschap. Het rijk stelt in haar natuurbeleid de energieke samenleving centraal en wil aansluiten bij de groeiende betrokkenheid van burgers bij natuur (Rijksnatuurvisie 2014). In haar visie is de samenleving steeds meer zelf in staat om natuurdoelen dichterbij te brengen. Daarom wil ze zich terughoudend opstellen en vooral een voorwaardenscheppende en stimulerende rol op zich te nemen.

Referenties

Referenties

  • Bakker, E. de, en C.S.A. van Koppen(2009) Lichte verschuivingen en het belang van nabijheid: de draagvlakenquêtes van 1996, 2001 en 2006. In: Burgers, beleid en natuur: tussen draagvlak en betrokkenheid. B.H.M. Elands, E. Turnhout (eds). WOt-studie 9.
  • Boer, de T.A., A.T. de Blaaij, B.H.M Elands, H.C.M. de Bakker, C.S.A. van Koppen & A.E. Buijs (2014) Maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid 2013. Wageningen: Alterra,.
  • European Commission (2013) Flash Eurobarometer 379. Attitudes towards biodiversity.
  • EZ (2014) Natuurlijk verder. Rijksnatuurvisie 2014. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken
  • CBS (2009) Verbruik duurzame energie groeit. CBS Webmagazine, 27-04-2009, Voorburg: CBS,.

Naam van het gegeven

Draagvlak voor natuur en natuurbeleid

Omschrijving

Enquête onder Nederlanders over draagvlak

Verantwoordelijk instituut

Wageningen UR, auteurs: Tineke de Boer, Marlies Sanders

Berekeningswijze

Zie de Boer et al., 2014,

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

1996, 2001, 2006 en 2013

Achtergrondliteratuur

Zie de Boer et al., 2014, EU 2013