Balans van de Leefomgeving

Kwaliteit woningvoorraad sterk toegenomen

De kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad is in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit geldt zowel voor de bouwkundige kwaliteit, als voor de energetische kwaliteit van de woningen. De tevredenheid over de woningen is in het algemeen hoog.

Bouwkundige conditie woningvoorraad is goed

Bijna alle woningen in Nederland verkeren in een goede of uitstekende bouwkundige conditie. In de particuliere huursector zijn iets meer woningen met een matige tot redelijke conditie te vinden dan in de sociale huur en koopsector en juist minder woningen met een uitstekende conditie. Het aandeel woningen met een uitstekende conditie is onder recent gebouwde woningen hoger dan onder eerder gebouwde woningen.
Van de vooroorlogse woningen verkeert 59 procent in een uitstekende conditie, bij de woningen gebouwd na 2000 ligt dit aandeel op 98 procent.

Energetische kwaliteit woningen verbeterd

De energetische kwaliteit van de woningvoorraad in Nederland is de laatste jaren gestaag verbeterd. Zowel woningvervanging (herstructurering) als woningverbetering en nieuwbouw hebben hier aan bijgedragen. Koopwoningen hebben de hoogste energetische kwaliteit. Particuliere huurwoningen beschikken over de slechtste energetische kwaliteit. Wel is in de laatste jaren de achterstand van woningen in de huursector op woningen in de koopsector afgenomen. Niettemin lijkt er een extra inspanning nodig van corporaties om de met het Rijk afgesproken energiebesparingsdoelstellingen te realiseren.

De meeste huishoudens zijn tevreden over de woning

In 2012 is 89 procent van de huishoudens tevreden tot zeer tevreden met hun woning. Met name eigenaren-bewoners blijken tevreden. Bijna alle eigenaren-bewoners (95 procent) geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met hun woning. Dit aandeel is in de loop van de jaren niet veel veranderd. Eigenaren-bewoners zijn aanmerkelijk beter te spreken over hun woning dan huurders. Maar ook onder de huurders geeft nog 80 procent aan tevreden tot zeer tevreden te zijn met de woning. Ook dit aandeel is in de loop van de jaren stabiel gebleven.