Balans van de Leefomgeving

Woningvoorraad sinds 1970 verdubbeld, eigenwoningbezit sterk toegenomen

Er worden steeds minder woningen gebouwd

Sinds 1971 zijn er 4 miljoen woningen gebouwd in Nederland. De bouwproductie is sinds het begin van de jaren 70 afgenomen. In 1973 werden er nog ruim 155.000 woningen gebouwd. In 2012 slechts 49.000, een laagterecord sinds 1950.
Sinds het begin van de jaren 70 laat de dalende nieuwbouwtrend een aantal golfbewegingen zien die de conjuncturele ontwikkelingen volgen. Zo is de nieuwbouwproductie in 2010 fors afgenomen als gevolg van de huidige economische crisis. Maar de dalende nieuwbouwtrend hangt vooral samen met de afvlakkende huishoudensgroei in Nederland.

Eigen woningbezit toegenomen

Doordat er sinds de jaren 70 veel meer koopwoningen dan huurwoningen zijn gebouwd en juist relatief veel huurwoningen zijn gesloopt en daarnaast huurwoningen zijn verkocht, is de verhouding tussen huur en koop in de woningvoorraad gekanteld. Bestond in 1971 35 procent van de woningvoorraad uit koopwoningen, in 2012 is dit aandeel toegenomen tot 60 procent. Dit is ten koste gegaan van het aandeel sociale huurwoningen (van 37 naar 31 procent), maar vooral van het aandeel particuliere huurwoningen (van 28 naar 9 procent).

Verhouding tussen eengezins- en meergezinswoningen redelijk stabiel

Nederland kende in 2012 ruim 5,1 miljoen eengezins- en 2,1 miljoen meergezinswoningen. In tegenstelling tot de verhouding tussen huur- en koopwoningen is de verhouding tussen eengezins- en meergezinswoningen binnen de Nederlandse woningvoorraad nauwelijks veranderd. Bestond in 1971 68 procent van de woningvoorraad uit eengezinswoningen, in 2012 is dit aandeel licht toegenomen tot 71 procent.
De groei van het aandeel eengezinswoningen sinds 1971 heeft volledig in koopsector plaatsgevonden. Het aandeel eengezinswoningen in de huursector (zowel particulier als sociaal) is over de jaren alleen maar afgenomen.