Balans van de Leefomgeving

Ruimtelijke economie

Hoofdpunten

  • Verschillen tussen stedelijke regio’s

    De afgelopen jaren zijn de verschillen tussen stedelijke regio’s groter geworden, zowel in de toename van het aantal banen als in het type banen. Voor beleid dat inzet op stedelijk-economische groei en het sterker maken van wat sterk is, zoals de Agenda Stad, is het belangrijk te doordenken wat deze toenemende verschillen betekenen.

    Welke mate van verschillen tussen regio’s acceptabel en rechtvaardig is, is geen empirische maar een morele/normatieve vraag. Hierbij zijn verschillende benaderingen mogelijk, die elk andere beleidsopties met zich meebrengen. Zo richten sommigen zich op het verminderen van verschillen tussen regio’s, terwijl anderen alleen de vraag of iemand of iets (een regio) zich boven of onder een absolute bestaansgrens bevindt, moreel relevant vinden.

    In lijn met de in de Agenda Stad gekozen benadering kan het beleid gericht op het versterken van de sterksten worden aangevuld met een beleid gericht op het ondersteunen van de zwaksten. Niet om de regionale verschillen te verminderen, maar wanneer deze groep onder een absolute ondergrens dreigt te zakken.

  • Ruimtelijk-economisch beleid

    Voor een effectief ruimtelijk-economisch beleid en om mensen in met name krimpregio’s economisch gezien daadwerkelijk verder te helpen is er, naast ‘materieel’ beleid (financiële impulsen en fysiek-ruimtelijke ingrepen), beleid nodig dat ervoor zorgt dat hun kennis en kunde aansluiten bij de regionaal-economische specialisaties. Dit vraagt om regionale kennis en dus om beleid dat Rijk en regio alleen in gezamenlijkheid (meerschalig) kunnen oppakken.

Hoofdstuk Ruimtelijke economie

In de Balans voor de Leefomgeving 2016 analyseert het PBL in hoeverre huidige maatschappelijke ontwikkelingen en het huidige beleid bijdragen aan het bereiken van een effectief ruimtelijk-economisch beleid, zie: Ruimtelijke economie (PDF, 23 MB).

Evaluatie van het beleid

Er zijn geen doelbereikindicatoren voor Ruimtelijke economie.