Balans van de Leefomgeving

Balans van de Leefomgeving 2017

Tussenbalans van de Leefomgeving 2017
Op 15 september 2017 is de Tussenbalans van de Leefomgeving gepubliceerd.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt sinds 2010 om de twee jaar de Balans van de Leefomgeving uit, als onderdeel van de wettelijke taak om kabinet en parlement te informeren over de staat van de leefomgeving en het gevoerde leefomgevingsbeleid te evalueren.

Verzoek Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het PBL en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gevraagd om elk, net als het Centraal Planbureau (CPB) al doet, jaarlijks in september te rapporteren over actuele ontwikkelingen op hun terrein. Het PBL pakt dit op door in tussenliggende ‘niet-Balans-jaren’ rond Prinsjesdag de digitale Balans te actualiseren en te rapporteren over de meest in het oog springende ontwikkelingen. Het SCP gaat tussentijdse rapportages opstellen over de Sociale Staat van Nederland, ook een tweejaarlijkse publicatie.

Aanvullende informatie bij Balans

De Balans van de Leefomgeving 2016 bestaat uit twee delen. Ten eerste is er ‘het boek’ van de Balans met daarin een beschrijving van de staat van de leefomgeving voor negen thema’s en een analyse van de staat van het leefomgevingsbeleid. Ten tweede is er deze ‘digitale Balans’, een website met het overzicht van voor de leefomgeving relevante beleidsdoelen. Het overzicht laat zien in welke mate deze doelen naar verwachting worden bereikt bij de uitvoering van vastgesteld en voorgenomen beleid. Het PBL onderbouwt de geconstateerde mate van doelbereik met achterliggende indicatorpagina’s die een uitgebreide toelichting op de voortgang en mate van doelbereik geven. In de bijgaande notitie presenteren we de actualisatie van de Balans-indicatoren en enkele voor-lopige conclusies. In de volgende Balans die het PBL rond Prinsjesdag 2018 zal uitbrengen, zullen we de samenhang en de uitwisselingen tussen en de robuustheid van de diverse ontwikkelingen en domeinen duiden, evenals de gevolgen voor de mate van doelbereik op de uiteenlopende thema’s.