“Leren van de ervaringen met het natuurbeleid”

Lerende evaluatie van het Natuurpact 2020

Provincies liggen niet op schema om het Natuurnetwerk op tijd af te ronden in 2027. Afronding is belangrijk omdat maatregelen voor natuurherstel vaak pas genomen kunnen worden als alle grond beschikbaar is. Bovendien is extra natuurherstel vereist om de stikstofcrisis op te lossen. Een gebiedsgerichte aanpak in een overgangszone grenzend aan het Natuurnetwerk voor extra natuurherstel in combinatie met de stikstof-, landbouw-, klimaat- en verstedelijkingsopgaven is hiervoor effectief en efficiënt. Dit zijn de belangrijkste conclusies van uit de tweede rapportage van de Lerende evaluatie van het Natuurpact van het PBL en WUR.

naar de publicatie
naar het nieuwsbericht
bekijk het webinar over het natuurbeleid naar aanleiding van dit rapport

Lerend evalueren kan kwaliteit en bruikbaarheid onderzoek vergroten

Omdat de lerende evaluatie een relatief nieuwe methode is, heeft de VU op verzoek van PBL onderzocht wat deze evaluatie heeft opgeleverd voor onderzoekers. De voornaamste conclusie is dat de lerende evaluatie de kwaliteit en bruikbaarheid van het onderzoek heeft vergroot, maar dat er verbeteringen mogelijk zijn voor de toepassing van de methode.

naar de publicatie

Provincies willen grotere rol voor boeren en burgers in natuurbeleid

Provincies leggen in hun natuurbeleid veel nadruk op het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast willen provincies ook de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur vergroten. Het beleid hiervoor wordt steeds concreter. Ook binnen het natuurnetwerk hebben de meeste provincies een voorkeur om nieuwe natuur te realiseren door bestaande grondeigenaren ofwel ‘zelfrealisatie’. Toch blijft de belangstelling voor zelfrealisatie tot nu toe achter bij de verwachtingen. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek in het kader van de tweede lerende evaluatie van het Natuurpact van Wageningen Environmental Research en het Planbureau voor de Leefomgeving.

naar de publicatie

Leren van de ervaringen met het natuurbeleid.