Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Wim Goedhart, Natuurmonumenten

Wim Goedhart is projectleider van Rivierklimaatpark IJsselpoort bij Natuurmonumenten.

‘We hebben allemaal een stukje van de puzzel’

In Rivierklimaatpark IJsselpoort willen we een natuurlijke klimaatbuffer creëren. Natuurmonumenten is ervan overtuigd dat dat kan alleen slagen als onderdeel van een totaalaanpak van het gebied. Het gaat dus om waterveiligheid en natuur, maar net zo goed om het meekoppelen van beleving en economie. De laatste paar centimeters van een dijkverhoging , daar heb je bij wijze van spreken eens in de 1250 jaar iets aan. Van een goede ruimtelijke maatregel heb je elke dag plezier.

Natuurmonumenten is initiatiefnemer van het project. Met onze ambities hebben we samen met Staatsbosbeheer andere partijen opgezocht: gemeenten, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. Dat past bij onze nieuwe, maatschappelijke rol waarin we natuur willen verbinden met andere maatschappelijke opgaven. En we merken dat partijen dat verwelkomen. Het interessante is dat we allemaal een stukje van de puzzel in handen hebben en alleen samen de puzzel kunnen leggen. Neem nu dat we met bedrijven in de IJsselpoort de mogelijkheden aan het verkennen zijn om grond te ruilen. De bedrijven kunnen dan hun activiteiten herschikken, de doorstroommogelijkheid bij hoog water verbetert en Natuurmonumenten kan grond krijgen die ecologisch op een veel waardevollere plek ligt. Samenwerken met verschillende doelen in de uiterwaarden loont!

Een grote uitdaging is de verankering van onze mooie plannen voor de IJsselpoort. Bestuurlijk, juridisch, financieel en in de tijd is dat nogal complex. Voorbeelden van publiek-private arrangementen die vormgeven aan initiatieven uit maatschappelijke organisaties zijn schaars. In de IJsselpoort hebben we met lokale partijen een visie neer gezet met een uitnodiging aan het Rijk en de provincie om zich daaraan te verbinden. Voor alle partijen is dit nieuw. Het zou goed zijn als het PBL kennis zou genereren over dit soort arrangementen.

Meer informatie