Natuurlijk Kapitaal Nederland | natuur & economie verbinden

Chris Bakker, It Fryske Gea

Chris Bakker is hoofd afdeling Natuurkwaliteit bij It Fryske Gea, provinciale vereniging voor natuurbescherming

Chris Bakker

‘Ecosysteemdiensten kunnen het motortje zijn in een gebiedsontwikkeling’

Wij doen een verkenning naar de maatschappelijke diensten die de natuur in onze terreinen levert, naast natuurlijk de biodiversiteit. In Friesland heb je het dan bijvoorbeeld over de bijdrage van buitendijkse natuurgebieden aan de veiligheid en over opvang van water in natuurgebieden om overstromingen tegen te gaan. Het gaat ook over recreatie in de terreinen. We hebben Nationaal Park De Alde Feanen gekozen als concreet studiegebied voor de verkenning.

De achterliggende gedachte van ons onderzoek is om méér te kunnen doen met die ecosysteemdiensten. Wellicht kunnen we er nieuwe inkomsten uit genereren. Maar minstens zo interessant is dat ecosysteemdiensten het motortje kunnen zijn in een gebiedsontwikkeling. Neem nu CO2-opslag. Een derde van de CO2 die we in Friesland uitstoten komt vrij door ontwatering van veengebieden. In onze natuurgebieden, met hun hoge waterstanden, groeit het veen juist aan. Onze natuurgebieden slaan dus CO2 op. Als je daar bewust een waarde aan toekent, al dan niet in termen van geld, kun je zo’n ecosysteemdienst meenemen in afwegingen over de inrichting van gebieden. En dan kies je misschien wel voor een hoog in plaats van een laag waterpeil. Daar kan de natuur dan ook weer van profiteren.

Het denken in ecosysteemdiensten past helemaal in deze tijd, waarin natuur meer middenin de maatschappij komt te staan. Maar het is nog vooral een abstract concept. Wat wij nodig hebben zijn praktische tools om ecosysteemdiensten mee te laten tellen in concrete gebiedsprocessen waar we met meerdere partijen aan tafel zitten. Voor inrichtingsprojecten zou het bijvoorbeeld goed zijn als ecosysteemdiensten een vanzelfsprekend onderdeel zouden worden van de MKBA. Voor beheer denk ik aan een soort Natuurlijk Kapitaal Scan waarmee beheerders en besluitvormers inzicht krijgen in de actuele en potentiële ecosysteemdiensten van een gebied.

Meer informatie